Ferm Werk heeft een brochure uitgebracht met extra’s bij een laag inkomen. We zijn als Puree blij met deze informatie en geven het graag door via onze website. Laat het geld niet liggen!

De brochure kunt u hier openen.

 

In deze bijzondere tijd heeft Stichting Puree voor mensen die zijn aangewezen op de voedselbank een kleine attentie verstrekt in de vorm van een tegoedbon ter waarde van € 15 voor gezinnen zonder kinderen en € 30 voor gezinnen met kinderen.

In totaal zijn 58 tegoedbonnen uitgedeeld in Reeuwijk en Bodegraven. We maken ons zorgen over de snel groeiende groep die afhankelijk is van de voedselbank. Met deze attentie willen we deze mensen een hart onder riem steken.

Uitreiking tegoedbon (foto 1) Uitreiking tegoedbon (foto 2) Uitreiking tegoedbon (foto 3) Uitreiking tegoedbon (foto 4)
 

Zoals gebruikelijk legt Puree elk jaar verantwoording af over haar werk aan de gemeente. Ook nu weer is er een lezenswaardig verslag over het jaar 2019. Heeft u vragen of opmerkingen, reageer dan via de contactpagina.

Het jaarverslag kunt u hier vinden.

 

Het college moet de nieuwe wet Inburgering en Versneld burgerschap uitvoeren. Op zich zijn wij niet tegen die wet maar wel tegen de financiële dekking die het college voorstelt. Het armoedefonds of zoals dat formeel heet: het ondersteuningsfonds is bedoeld voor mensen in nood. En niet voor dekking van andere doelen.

Lees ons advies aan de wethouder hier.

 

Op kerstavond mocht ik in De Ark in Reeuwijk een korte toelichting op de collecte voor de Stichting Puree geven. De tekst van mijn boodschap vindt u hier.

 

Op 6 november 2019 is de wethouder op ons verzoek aangeschoven bij onze vergadering. Dat is niet ongebruikelijk maar deze keer hebben we vooraf een brief gestuurd met enkele kritische vragen. We hebben als cliëntenraad Participatiewet het gevoel dat er meer zou kunnen gebeuren met onze adviezen en reacties. We maken ons zorgen over de toekomst van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We signaleren dat al jaren, maar er gebeurt weinig. Mensen die via een garantiebaan aan het werk komen, hebben vaak geen passende cao. Dat geeft onzekerheid, juist bij een kwetsbare groep die belang heeft bij inkomenszekerheid. Wethouder Inge Nieuwenhuizen erkent dat er nog veel niet goed gaat. Ferm Werk is altijd op zoek naar de goede aanpak. De wethouder heeft ons toegezegd dat we betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleid Basis Arbeidsmarkt van Ferm Werk.

Verder hebben we geconstateerd dat we als Puree te veel in een ‘reageerstand’ staan. We reageren op kwartaalrapportages, geven daar advies bij, maar dat is eigenlijk te laat. De wethouder heeft ons daarop voorgesteld dat we eerder bij beleidsontwikkelingen worden betrokken. Aan de ‘voorkant’ en niet aan de ‘achterkant’. Die handschoen pakken we graag op.

 

Vanaf 2015 zijn jongeren die een arbeidsbeperking hebben, maar nog wel over enige arbeidscapaciteit beschikken, aangewezen op de Participatiewet. Tussen de Wajong en de Participatiewet zitten belangrijke verschillen. De verschillen in uitvoering en wetgeving leveren heel verschillende uitkomsten op. Voor de betreffende cliënten is het niet altijd overzichtelijk. Er zijn vele wijzingen in de Wajong-wet en nu is er dan ook nog de Participatiewet.

Het is allemaal heel ingewikkeld, vooral als er sprake is van meerdere gezinsleden met een beperking, waarvan een deel in de Wajong zit en een deel in de Participatiewet. In de huidige Participatiewet kan een werknemer die met een Loonkosten Subsidie aan het werk is, aanspraak maken op een jobcoach. Dat is zelfs een wettelijk recht!

Helaas wordt jobcoaching onvoldoende door Ferm Werk verstrekt. Het zit hem dus niet in het feit dat er aanspraak op ondersteuning kan worden gemaakt, maar vooral in de financiën of competenties van de Gemeente om voldoende ondersteuning toe te kennen. Wij geven als Puree de Gemeente in overweging bij de toekenning van een jobcoach de systematiek van UWV toe te passen voor een urentoekenning. Niet iedereen heeft een gekwalificeerde jobcoach nodig. Ook andere vormen van begeleiding kunnen adequaat zijn. Maatwerk is hier het sleutelwoord, maar daar zit ook meteen de zorg van Puree. De jobcoach is een professional met een bijbehorende opleiding, toezicht en nalevingssystematiek van beroepsregels. Op deze manier worden wellicht de belangen van deze doelgroep nog beter beschermd.

 

Op onze jaarlijkse cursusactiviteit zijn we deze keer bijgepraat door Marieke Apperloo en Natascha Kamta over het vluchtelingenwerk in Bodegraven-Reeuwijk. Hoe verloopt een asielprocedure? Wanneer mag een vluchteling blijven, hoe lang mag hij blijven? Wat zijn verplichtingen, zoals inburgering en integratie? Hoe vindt de begeleiding van vluchtelingen door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk plaats? Wat is de taakstelling voor onze gemeente? De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk spelen in het hele traject een belangrijke rol. Zoals op meer gebieden wordt de rol van de gemeenten groter als het over de opvang van vluchtelingen gaat. De taakstelling voor onze gemeente wordt weliswaar kleiner door het afnemen van het aantal statushouders, de financiële verplichtingen zoals de invoering van versneld burgerschap wordt wel groter.

De presentatie, die u hier vindt, gaf aanleiding tot een goede discussie over de rol van Puree en Ferm Werk.

 

Puree heeft bij het college aandacht gevraagd voor de voorgenomen vereenvoudiging van de beslagvrije voet. We ondersteunen de oproep van de staatssecretaris aan gemeenten om niet te wachten met de formele invoering van deze wet, maar nu al deze wet in het gemeentelijk beleid op te nemen zodat ook bijstandsgerechtigden die nog schulden moeten afbetalen recht hebben op een besteedbaar inkomen waarvan te leven valt.

Het advies kunt u hier lezen.

 

Deze doelgroep komt sinds 2015 zelfs moeilijker aan een baan, weet die minder lang vast te houden en heeft vaker een uitkering. Daarmee is met de Participatiewet tot nu toe het tegenovergestelde bereikt van hetgeen dat de bedoeling was. Lees het hele artikel hier.

 

Per 1 januari 2015 is de instroom naar de sociale werkvoorziening stopgezet. Het beleid is er op gericht mensen met een beperking in de reguliere arbeidsmarkt te laten instromen. Hoe goed de intentie ook is, in de praktijk komt er weinig van terecht. Zowel de groei van garantiebanen als ‘nieuw beschut werk’ blijft achter bij de verwachtingen. Puree is van mening dat de Sociale werkvoorziening in een behoefte voorzag en nog steeds kan voorzien. Daarom steunen we de petitie die op 11 september 2018 aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid wordt aangeboden.

U kunt de petitie hier vinden en steunen.

 

Bent u onder behandeling of in behandeling geweest bij een instelling voor GGZ en wilt u graag aan het werk of uw werk behouden? Dan kunt u begeleiding krijgen vanuit de methode IPS. Deze Individuele Plaatsing en Steun helpt u met het vinden van geschikt werk.
U kunt met deze IPS, op grond van uw psychische aandoening, ondersteund worden op de werkplek door een vaste begeleider. De komende vijf jaar heeft het UWV 20 miljoen euro gereserveerd voor de financiering van deze IPS trajecten.

Nadere info bij uw GGZ instelling of bel of mail ons op: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Puree wil heel graag dat maatschappelijke partijen zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om de tafel gaan zitten over het plan voor loondispensatie. Het huidige plan heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan rond de regeling Loondispensatie strijdig met mensenrechten, zo stellen diverse organisaties.

Dringende oproep
Puree ondersteunt de oproep aan de staatssecretaris om nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Het huidige voorstel rond loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet en onbegrip. Mensen met een arbeidsbeperking leven met grote onzekerheid. Ook bij de fracties in de Tweede Kamer is inmiddels een toenemende twijfel waar te nemen.

Volwaardig
Puree hoopt dat het gesprek met de staatssecretaris constructief zal zijn, een gesprek waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet. Dan kan er vervolgens een goede regeling komen, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn. Al in april jl. beloofde de staatssecretaris om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het kabinetsvoornemen.
Helaas wachten we nog steeds.

 

Loonkostensubsidie afschaffen en loondispensatie invoeren, verschuift het bureaucratische probleem van werkgevers naar de vaak kwetsbare werknemers.
Dat meer mensen met loondispensatie aan het werk zouden komen, is nergens op gebaseerd.
De claim dat werken voor iedereen lonend is, gaat maar voor een beperkte groep op.
Daarbij moet het niet zo zijn dat degene die aan het werk gaat dan ook nog eens bedolven wordt onder bureaucratische lasten.
Werk moet echt lonen: als er sprake is van een bonus of overwerk dan moet dat niet gekort worden op een uitkering.
Bovendien moet deze aanvulling op het loon “de loondispensatie” niet gezien worden als uitkering waardoor geen pensioenrechten of socialeverzekeringsrechten worden opgebouwd.
Dit laatste is helaas wel het geval bij de nieuw in te voeren maatregel inzake loondispensatie.

 

Het bedrag dat gemeenten gezamenlijk toeleggen op een wettelijke taken in het sociaal domein die zij namens het rijk uitvoeren stijgt opnieuw. Onze gemeente heeft 1.8 miljoen tekort op het sociaal domein en niet alleen de verantwoordelijk wethouder (BBR) heeft een probleem, maar wij allen als inwoners van B-R. De provincie heeft onze gemeente op de vingers getikt omdat deze schattingen niet goed in de begroting terecht zijn gekomen.

Inschatten rond de te maken kosten op het sociaal domein is niet eenvoudig. Te optimistische inschattingen van het Rijk leiden ertoe dat gemeenten uit eigen zak de tekorten moeten aanvullen, want uitkeringen moeten worden betaald. Meer dan 80 procent van de Gemeenten worden er zo toe gedwongen om ergens anders geld vandaan te halen. Zo dreigen er nu nog meer bezuinigingen op de ouderenzorg, nog langere wachtlijsten voor “Jeugdzorg”, wellicht minder subsidie voor de bibliotheek en of sportclubs of het uitstellen van vernieuwingsprojecten. Alle inwoners hebben dus last van deze overschrijdingen en de tekorten op het bijstandsbudget binnen het sociaal termijn. Gemeenten riepen het kabinet onlangs op om de bijstandsfinanciering beter te regelen en financiële tekorten op de uitvoering te repareren. Het tekort van 270 miljoen euro op het macrobudget vinden de Gemeenten onacceptabel en Puree sluit zich hierbij aan.

Het ministerie van SZW wees ons erop dat het macro budget eerdaags zal worden opgehoogd.
De systematiek achter de bijstandsuitgaven werkt volgens het kabinet op de lange termijn goed.
Gemeenten met tekorten op de uitkeringen kunnen een beroep doen op de vangnetregeling.
Deze vangnetregeling houdt in dat gemeenten met een tekort van 5 procent of meer kunnen aankloppen voor extra budget. “Extra” is hier echter betrekkelijk, omdat de bedragen in mindering worden gebracht op het macrobudget 2018. Wanneer de inschatting van het benodigde macrobudget niet realistischer wordt, starten gemeenten het jaar erop met een nog krapper budget voor de uitkeringen.
De VNG verwacht dat gemeenten 2018 met een tekort van 140 miljoen beginnen.
Tekorten stapelen zich op..met alle gevolgen vandien!

Ruud Boom (Puree)

 

De ChristenUnie lanceerde afgelopen donderdag 15 maart in aanwezigheid van Gert Jan Segers het Actieplan Waardig ouder worden. Een goed initiatief waarin aandacht wordt gevraagd voor onder meer eenzaamheid, dementie, huisvesting en mantelzorg. Het laatste punt van het actieplan is betaalbaar sporten en bewegen. Daar wil ik graag iets aan toevoegen. Waardig ouder worden heeft alles te maken met geld. Voldoende financiële ruimte om waardig te kunnen blijven leven is essentieel, hoeveel goede hulp ook geboden wordt. Veel ouderen hebben geen of onvoldoende pensioen opgebouwd waardoor ze na hun werkzame leven met minder geld moeten rondkomen, terwijl de lasten blijven stijgen. Soms komen ouderen daardoor ook op of zelfs onder de armoedegrens. In het Kernteam Armoede bepleit Puree met succes de financiële bijstand voor ouderen. We roepen de nieuwe raad dan ook op om ook dit aspect van waardig ouder worden niet uit het oog te verliezen.

Waardig ouder worden (foto 1) Waardig ouder worden (foto 2)
 

Mensen met een uitkering moeten vrijwilligerswerk kunnen verrichten, maar alleen als zij dat zelf willen.

Verplicht vrijwilligerswerk, is geen vrijwilligerswerk.

Daarnaast moeten de criteria worden aangepast bij welke organisaties vrijwilligerswerk verricht mag worden.
Dat stelt onze LCR (Landelijke Cliëntenraad) in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 14 februari 2018.

 

Al geruime tijd maakt Puree zich sterk voor beschut werk. Mensen met een indicatie beschut werk moeten ook beschut werk krijgen. Thuis zitten met een uitkering of onbetaalde dagbesteding lijkt ons niet in het belang van deze mensen. Omdat het college weinig werk wil maken van deze verplichting hebben we de staatssecretaris een brief gestuurd. Haar antwoord vindt u hier.

Wij vinden dat de gemeenteraad nu aan zet is. Geachte raadsleden: hou het college aan haar verplichtingen en stem niet in met experimenten die niet in het belang zijn van deze kwetsbare doelgroep!

 

Wederom mocht ik een korte toelichting geven bij de collecte voor de Stichting Puree. Deze keer over een nieuw aandachtsgebied naar aanleiding van een kop in het blad zorg en welzijn:
“Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.”


Artikel:

Verband jeugdzorg en bijstand staat vast

Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.

Het CPB analyseerde jongeren die 18 jaar zijn geworden in 2011. Drie jaar later blijkt 80% van de Wajongers uit de jeugdzorg te komen.
Vooral kinderen in het speciaal onderwijs blijken later gebruik te maken van sociale voorzieningen van gemeenten. Maar ook wordt uit het CPB-onderzoek duidelijk dat 90 procent van de jongeren die in de langdurige zorg zitten (voorheen AWBZ-zorg), een verleden in de jeugdzorg heeft. Vier op de tien jongeren in de bijstand heeft jeugdzorg gehad. Dat meldt het Centraal Planbureau.

Sociale voorzieningen

Gemeenten krijgen in het netwerk van sociale voorzieningen dus vaak met dezelfde personen te maken, maar dan op latere leeftijd. De aanbeveling is, aldus het Centraal Planbureau, dat gemeenten de overlap van jeugdzorg en andere sociale voorzieningen gebruiken om verbindingen in een vroeg stadium te leggen. Bijvoorbeeld door in de jeugdzorg al rekening te houden met het perspectief op werk om te vermijden dat jongeren snel in de bijstand komen.

Bron: Zorg & Welzijn, 13 juni 2016

 

ZELF AANMELDEN VOOR BESCHUT WERK

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Wie kan werken maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel! Sinds 1 januari 2017 kan iemand ook zelf aan het UWV vragen of hij/zij beschut kan werken.

Zelf melden
Mensen die denken dat ze alleen met veel begeleiding of grote aanpassingen kunnen werken, kunnen zich sinds dit jaar zelf bij UWV melden. UWV onderzoekt of een beschutte werkplek inderdaad nodig is. Vervolgens moeten gemeenten voor deze werkplekken zorgen. Veel informatie over wat Beschut werken is en hoe je je kunt aanmelden, is op de website beschut aan de bak te vinden.

Klik voor: de website Beschut aan de bak

 

Puree spant zich al enkele jaren in voor beschut werk en garantiebanen in onze gemeente. Onlangs is met hulp van de gemeenteraad plaatsing van één cliënt bij Promen in Gouda mogelijk gemaakt. Maar er zijn meer cliënten die een indicatie beschut werk hebben en die recht hebben op een werkplek. Een goede regeling voor deze doelgroep blijft echter helaas uit. Sterker nog, het college heeft in de kadernota 2018-2021 laten weten garantiebanen en beschut werk op te schorten. Daarom hebben we nu een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

De brief kunt u hier vinden.

 

Het is Puree via een motie in de gemeenteraad van 5 juli 2017 gelukt de plaatsing van een cliënt bij Promen (Gouda) voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft, vooral vanwege de kosten, niet veel op met beschut werk in een sociale werkvoorziening. Toch was het de uitgesproken wens van deze cliënt te gaan werken bij Promen. Ook Promen had een goed passend aanbod waar alle partijen tevreden over zijn. We sluiten niet op voorhand andere oplossingen voor mensen met een indicatie beschut werk uit. Maar we stellen de wensen van de cliënten voorop!

De motie kunt u hier vinden.

 

Steeds vaker raken jongeren verstrikt in schulden en langlopende leningen. Hoe kan je dit voorkomen? Is dit wel te voorkomen? Wat is nu slim en wat niet? Op maandag 26 juni organiseren de Rotary en de Zon, speciaal voor jongeren van 12 t/m 18 een interactieve infoavond waarbij al deze vragen aan bod zullen komen. Jouw hersenen zullen deze avond aan het werk gezet worden om ervoor te zorgen dat jij straks de goede keuzes maakt en niet in de schulden terecht komt.

Investeer een avondje tijd en je investeert goed! Aanmelden is wenselijk ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) maar niet noodzakelijk. We starten 26 juni om 19:30 uur in de Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

Gratis entree, dat heb je alvast verdiend!

 

De 1 mei-viering van de vakbond FNV staat in het teken van “echte banen”. De organisatie Doorbraak probeert al jarenlang mensen bij elkaar te brengen die juist geen, of amper een betaalde baan hebben, en die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Met een apart blok bij de 1 mei viering willen we duidelijk maken dat er ook “echte” baanlozen en flexwerkers zijn die zichzelf organiseren en voor hun belangen strijden.

Wij zijn baanlozen en flexwerkers. Wij willen bestaanszekerheid, goed onderdak en een leefbaar inkomen. We willen met respect worden behandeld. We laten ons niet gek maken door het arbeidsethos dat ons van alle kanten wordt opgedrongen. We zijn het zat om ons suf te solliciteren naar banen die er toch niet zijn, en om met anderen te concurreren in de kapitalistische oorlog van allen tegen allen. Wij willen: hogere lonen en uitkeringen, vrije arbeidskeuze, arbeidsrechten, een einde aan de propaganda van het arbeidsethos, geen dwangarbeid, geen sancties, geen inlichtingenplicht, geen hetze en repressie tegen baanlozen, migranten en anderen aan de onderkant van de samenleving.

We lopen mee met de FNV-viering en hebben een aantal eigen sprekers en activiteiten. We roepen alle baanlozen en flexwerkers op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen!

De volledige aankondiging met praktische informatie is hier te vinden: http://www.doorbraak.eu/1-mei-amsterdam-blok-baanlozen-en-flexwerkers-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

Hopelijk tot op 1 mei!

Bron website: www.doorbraak.eu

 

Ferm Werk biedt in dit heldere overzicht een wegwijzer waar extra’s te vinden zijn voor mensen met een laag inkomen. Maak er gebruik van!

 

Stichting Puree heeft haar jaarverslag over 2016 aan het college van B&W aangeboden. Naast een terugblik op het afgelopen jaar is er ook een paragraaf gewijd aan de speerpunten van 2017. U vindt het jaarverslag hier.

Wilt u meer weten?
Hebt u belangstelling om ons te versterken?
Neem dan contact met Jan Bouwens via mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of telefonisch op 06-8399 8239.

 

Vandaag, zondag 22 januari 2017, mocht ik een praatje houden bij de collecte voor Puree in de mooie Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk. Tijdens de oecumene dienst werd ingegaan op de eenheid van de christelijke kerk 500 jaar na Maarten Luther. In deze week van eenheid wordt gezocht naar verzoening, verbinding en eenheid. Voor mij als voorzitter van Puree inspirerend.

Ook wij proberen mensen, organisaties en overheden met elkaar te verzoenen en verbinden in het belang van de mensen die van een uitkering afhankelijk zijn. Puree is deze oecumenische dienst dan ook zeer dankbaar voor hun gulle gaven waarmee we ons werk kunnen voortzetten.

Petrus en Pauluskerk Reeuwijk
 

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunnen mensen zelf een advies beschut werk bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aanvragen. Voorheen kon alleen de gemeente een advies bij UWV aanvragen. Op het moment dat een persoon een positief advies beschut werk van UWV ontvangt, is de gemeente verplicht, onder bepaalde voorwaarden, deze persoon een beschut werkplek te bieden.

Meer weten? Kijk hier.

 

Ook dit jaar heeft de stichting Puree weer 50 kerstpakketten verzorgd en verdeeld onder de mensen die een extra attentie in deze dagen goed kunnen gebruiken.

We willen alle leveranciers hartelijk danken voor de geleverde goederen en de sponsors die met hun giften deze actie elk jaar weer mogelijk maken. We willen ook de organisaties die de verdere verspreiding organiseren ook hartelijk bedanken voor hun medewerking. Voor een deel van de Bodegraafse cliënten werden de kerstpakketten met veel genoegen in ontvangst genomen door Suzanne Strietman van de Stichting Kwadraad.

We willen langs deze weg ook al onze cliënten, mensen met een bijstandsuitkering en ook alle anderen die met (soms heel) weinig geld moeten rondkomen plezierige kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Hierbij spreken we de hoop uit dat de economische groei ook bij onze doelgroep tot meer financiële armslag mag leiden.

Met vriendelijk groet,

Jan Bouwens

Kerstpakketten actie 2016
 

Ferm Werk biedt in samenwerking met zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ een collectieve zorgverzekering aan. Een goede zorgverzekering is belangrijk. De inkomensgrens voor deelname is 140% van de bijstandsnorm die hoort bij de gezinssituatie. Beide zorgverzekeraars bieden keuze uit meerdere aanvullende pakketten. De collectieve zorgverzekering van Ferm Werk biedt vergoeding voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen voor de WMO en Wlz. Ook het verplicht eigen risico kan worden meeverzekerd. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid.

Meer weten? Kijk hier.

 

De vier Ferm Werk gemeenten hebben besloten om beschut werk in te zetten volgens de geadviseerde formule: drie WSW’er eruit, één beschut werkplek erbij. Hiervoor zijn in de begroting middelen opgenomen. Wij hebben veel bezwaren tegen deze aanpak. Het wekt de indruk dat hier vooral de financiën tellen en niet de daadwerkelijke behoefte aan beschut werk.

We staan dan ook achter een uitspraak van de Landelijke cliëntenraad: “Kunnen werken, maar alléén als dat beschut werken is. Verplichtingen krijgen om aan het werk te komen en een lagere uitkering ontvangen als prikkel. Maar nog altijd niet aan het werk komen, omdat gemeenten geen beschut werken hoeven aan te bieden. Dat is de Kafkiaanse situatie waar veel mensen zich in bevinden sinds de komst van de Participatiewet. De enige oplossing is dat gemeenten verplicht worden beschut werken aan te bieden. Dan kan deze groep mensen ook meedraaien, een normaal loon ontvangen én een pensioen opbouwen”. Lees verder op: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Gemeenten-moeten-beschut-werken-verplicht-aanbieden.

De LCR heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over dit onderwerp. De brief vindt u hier.

 

Op verzoek van de gemeente heeft Puree gekeken naar de derde kwartaalrapportage sociaal domein. We constateren dat het aantal mensen met een uitkering nog steeds stijgt ondanks het feit dat ook veel mensen uitstromen uit de bijstand. We vragen aandacht voor garantiebanen en voor beschut werk voor mensen die geen kans maken op een reguliere betaalde baan.

Lees ons volledige advies hier.

 

We wijzen u als Stichting Puree graag op de eerste jaarlijkse bijeenkomst rondom de aanpak van armoede in onze gemeente. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 24 november 2016 Aanvang 20:00 uur in het Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1 Nieuwerbrug. Het thema van dit jaar is ‘Verborgen Armoede, herken de signalen’. Hoe herken je de signalen van (verborgen) armoede? En op welke manier kunnen we inwoners met armoede zo goed mogelijk bijstaan?

De uitnodiging en nadere informatie vindt u hier.

 

In het Huis van Alles worden bootcamp lessen gegeven. De les wordt gegeven door de Buurtsportcoaches Bodegraven-Reeuwijk en is bedoeld voor mensen met beperkte financiële mogelijkheden. De Buurtsportcoaches streven ernaar dat alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de mogelijkheid hebben om te bewegen. Dit jaar zullen er bij het Huis van Alles nog twee lessen worden gegeven.

Belangstelling? Mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 06-52331036.

Buurtsportcoaches
 

Het komt soms voor dat bijstandsgerechtigden ons anoniem informeren over misstanden. We kunnen ons indenken dat daar reden voor is. Het probleem met deze meldingen is dat we, hoe graag we dat ook zouden willen, er weinig mee kunnen doen. We kunnen de situatie niet uitzoeken, nagaan of er sprake is van een misverstand, van het niet juist begrijpen van de regels of dat er werkelijk iets aan de hand is wat rechtgezet moet worden. Geen uitkeringssituatie is hetzelfde en uit een individuele klacht kunnen we als Puree niet zonder meer concluderen dat er structureel iets mis is. Daarom doe ik een oproep aan iedereen die afhankelijk is van bijstand of tijdelijke inkomensondersteuning: als u klachten heeft, neem ons in vertrouwen. Puree is een onafhankelijke stichting en uw informatie en persoonlijke gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan Ferm Werk, de gemeente of andere organisaties tenzij u daar persoonlijk mee instemt. Wij zijn er om u te helpen. Dat kan alleen als u uw ervaringen met ons wilt delen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stukje? Bel of mail. De contactgegevens vindt u op deze site.

 

Aan de commissie Samenleving van 17 november 2016 worden de wijzigingen in de verordeningen voorgelegd zoals Ferm Werk die voorstelt. De agenda en alle stukken voor de vergadering kun je vinden op: http://bodegraven-reeuwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48665

Stichting Puree heeft een advies uitgebracht over deze wijzigingen. Het advies kun je hier lezen. De verordeningen zijn belangrijk omdat ze de aanpak en werkwijze van Ferm Werk beschrijven. Heeft u ervaringen met Ferm Werk die u met ons wilt delen? Graag! Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Onder deze kop plaatste de Kijk op Bodegraven 26 oktober 2016 een artikel over onze stichting naar aanleiding van haar 20 jarig jubileum.

Meer lezen? Kijk hier

 

Er zijn nieuwe mogelijkheden om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking duurzaam aan de slag te helpen, zoals garantiebanen en beschut werk. Op 22 september 2016 organiseerde Stichting Puree naar aanleiding van haar 4e jubileum hierover een mini symposium. Namens Puree fungeerde Jan Bouwens als gastheer van de bijeenkomst. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderwijs maar ook werkzoekenden en lokale werkgevers namen hieraan deel.

Else Roetering van de landelijke Cliëntenraad gaf een toelichting op de bestaande en in voorbereiding zijnde regelgeving rondom beschut werk. Arnauld van Vliet, boomkweker uit Boskoop, vertelde op inspirerende wijze over zijn uiterst positieve ervaringen met jongeren uit de Wajong. Ook ging hij in op enkele knelpunten bij het tewerkstellen van mensen met een beperking: de administratieve belasting voor de werkgever en het ontbreken van continuïteit in de hoogte van de diverse subsidies. Ronald van Drogenbroek van Ferm Werk vertelde hoe Ferm Werk deze gesubsidieerde werkplekken ook in Bodegraven-Reeuwijk gaat realiseren. Hij sprak de verwachting uit dat de voorgenomen invoering van de zogenaamde praktijkroute, die het mogelijk maakt om iemands loonwaarde eenvoudig op de werkvloer te bepalen, een belangrijke vereenvoudiging van de bureaucratische rompslomp zal opleveren. Wethouder Martien Kromwijk betreurde dat onze gemeente van het rijk minder geld ontvangt voor het aan de slag helpen van mensen. Maar ook met de hierdoor beperkte mogelijkheden zag hij veel moois ontstaan via het dorpsgericht bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden. Verschillende aanwezigen legden hun problemen voor aan de inleiders.

Na afloop van het symposium werden onder het genot van een drankje met hen vervolgafspraken gemaakt die gericht zijn om te gaan werken aan oplossingen.

Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 1) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 2) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 3) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 4) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 5) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 6) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 7) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 8)
 

Op 22 september organiseert Stichting Puree een klein symposium over een groot onderwerp: de inclusieve arbeidsmarkt. Nu de instroom in de sociale werkvoorzieningen per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is, moeten bedrijven en organisaties werkgelegenheid gaan bieden aan deze doelgroep. Hoe komt dat van de grond in onze gemeente? Op 22 september horen we (daags na Prinsjesdag) de stand van zaken van de landelijke overheid, de lokale overheid en Ferm Werk. Maar vooral het lokale bedrijfsleven zelf, scholen en maatschappelijke instellingen komen aan het woord. Ruim 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente zijn benaderd. Ook de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio zijn uitgenodigd.

Meer informatie kunt u lezen in deze flyer.

 

Op 24 augustus 2016 hield Stimulansz voor Puree een inleiding over banenafspraken en beschut werk.
In die cursus kwam aan de orde dat, hoewel de arbeidsmarktsituatie in onze regio minder slecht is dan in veel andere regio’s, in het werkgebied van Ferm Werk het aantal bijstandsgerechtigden toch relatief sterk toeneemt. Gemiddeld verblijven bijstandsgerechtigden hier 40 maanden in de bijstand en bijna een kwart verblijft daarin langer dan 60 maanden. Het is dus ook in onze regio zeker belangrijk dat de banenafspraken en de realisatie van beschutte werkplekken goed van de grond komen.

Garantiebanen
In 2013 is afgesproken dat werkgevers 125.000 garantiebanen gaan scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor regio Midden-Holland zou dit betekenen dat er in 2025 zo’n 250 extra banen (175 in de marktsector en 75 bij de overheid) moeten zijn bijgekomen. Landelijk en regionaal gezien lijkt het uitstekend te gaan met de creatie van deze garantiebanen. Dit gunstige beeld is echter geflatteerd, vooral doordat de zogeheten herbezettingsvoorwaarde is opgeschort en straks wordt afgeschaft. Deze voorwaarde hield in dat detacheringen van WSW-ers slechts zouden meetellen als gemeenten er een nieuwe beschutte werkplek voor in de plaats zouden stellen.

Beschut Werk
Beschut Werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. In de Participatiewet is het instrument Beschut Werk opgenomen om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking die niet zonder een hoge mate van aanpassingen of begeleiding werkzaam kunnen zijn, naar werk toe te leiden. In Bodegraven/Reeuwijk zouden er in 2018 een zestal beschutte werkplekken moeten zijn gerealiseerd. De landelijke resultaten voor beschut werk zijn bedroevend. Van de nagestreefde 3.200 werkplekken in 2016 zijn er tot op heden slechts 115 gerealiseerd. Maar liefst 92% van de gemeenten heeft vooralsnog geen beschutte werkplekken gerealiseerd, al zijn daaronder wel gemeenten die alternatieven als arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk, of werkervaringsplaatsen zonder dienstbetrekking aanbieden.

Percentage gemeenten waar in 2015 of 2016 plekken zijn gerealiseerd

Bron: presentatie Stimulansz van gegevens Inspectie SZW, juni 2016

Gemeenten denken (veelal ten onrechte) dat de financiële middelen die hiervoor ter beschikking zijn gesteld op langere termijn ontoereikend zijn en bovendien zijn er problemen bij het vinden van genoeg kandidaten die ook naar het oordeel van het UWV voldoen aan de criteria. Het is dan ook noodzakelijk dat de gemeenten verplicht worden tot plaatsing van mensen op beschutte werkplekken. Staatssecretaris Klijnsma heeft hiervoor een wetsvoorstel in voorbereiding. Mogelijk wordt in de nieuwe wet ook geregeld dat burgers (ook niet-uitkeringsgerechtigden) zich zelf, d.w.z. zonder tussenkomst van het UWV, rechtstreeks bij de gemeente kunnen melden voor beschut werk.

Schoolverlaters
Schoolverlaters vanuit het PRO/VSO en ROC-entree-leerlingen worden opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. Deze personen komen via de gemeente in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Zo komt een (garantie)baan of eventueel een beschutte werkplek voor hen binnen bereik.

 

Ferm Werk heeft nog geen beleid ontwikkeld voor het probleem dat optreedt als er sprake is van schommelingen in het inkomen uit arbeid rond de bijstandsnorm. Veel bijstandsgerechtigden zijn hiervan de dupe. Dat hoort niet in een tijd dat tijdelijke contracten en flexibele arbeid eerder regel dan uitzondering zijn.

Puree heeft in augustus 2016 daarom aan Ferm Werk gevraagd om hiervoor alsnog een oplossing te bieden en heeft daarvoor suggesties aangedragen. Zo hebben wij voorgesteld om in overleg met de cliënt bij wisselende inkomsten een vast maandinkomen vast te stellen en steeds na drie maanden een herberekening van zijn inkomsten te maken. En als een cliënt slechts voor korte tijd een baan heeft, zou zijn recht op een uitkering zonder veel administratieve vertraging daarna weer moeten herleven.
Ferm Werk heeft aangegeven op korte termijn naar een oplossing te zoeken.

 

De gemeente heeft Puree uitgenodigd voor een evaluatie op 7 september 2016 over de veranderingen in het Sociaal Domein. In deze evaluatie wordt teruggekeken op de afgelopen periode aan de hand van 9 verschillende beloften van de transitie. Deze beloften zijn opgetekend in het boekje Nabij is beter II van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans. Dat boekje kunt u vinden via deze link.

Maar wat vindt u?

Laat ons uw mening weten zodat we die op 7 september kunnen inbrengen als uw cliëntenraad. Zoals gebruikelijk wordt al uw informatie vertrouwelijk behandeld.

Op 16 augustus 20.00 uur hebben we op het gemeentehuis in Bodegraven (zij-ingang) een extra vergadering van Puree over dit onderwerp. Wilt u daar bij zijn? Dat kan! U bent van harte welkom.

 

Met die kop opent de Kijk op Bodegraven van 11 mei 2016. Puree kijkt binnen het sociaal domein vooral naar Werk en Inkomen, het participatiedeel van het sociaal domein. We zien daar een oplopend aantal bijstandsgerechtigden, meer mensen die met schulden te maken krijgen en meer kinderen die in armoede opgroeien. Wethouder Kromwijk geeft aan de zorgtaken netjes te zullen uitvoeren. Wij roepen de wethouder op daar nog een schepje boven op te doen. Dat is nodig en in het belang van al diegenen die in onze ingewikkelde samenleving tussen wal en schip dreigen te komen. We lezen het artikel ook zo dat geld dat op sommige onderdelen, zoals de Wmo, niet wordt besteed, niet verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente maar bestemd blijft voor het sociaal domein. Iets waar Puree verschillende malen op heeft aangedrongen.

 

Zoals gebruikelijk doet Puree elk jaar verslag van haar werk en gaat kort in op de toekomst. U vindt hier ons jaarverslag. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier of op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Op 7 april 2016 heeft een regionale actie plaatsgevonden om kennis te maken met bedrijven in de regio. Daaraan hebben ook bedrijven in onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk meegedaan. Via www.groenehartwerkt.nl kon u zich inschrijven voor deze dag. Wij zijn als Puree benieuwd wat deze dag voor u heeft opgeleverd. Heeft u als bijstandsgerechtigde een stap naar de arbeidsmarkt kunnen zetten via leerwerkplek, stage of vrijwilligerswerk? Of heeft u een tijdelijke of misschien zelfs vaste baan kunnen verwerven? Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen met deze actie.

Laat het ons weten. Dat kan via het contactformulier op deze site. U kunt ook mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bellen met 06-83998239. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld.

 

Onder deze titel nodigen bedrijven in de regio u uit op donderdag 7 april voor een kennismaking. Bent u op zoek naar een andere baan, werkervaringsplek, leerwerkplek, stage of vrijwilligerswerk? Schrijf u dan in voor de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’. Misschien zelfs wel een opstapje om uit de bijstand te geraken.

Meer weten? Kijk op www.groenehartwerkt.nl en schrijf u daar in.

 

31 maart 2016 is er een gratis bootcamp in de Sporthoeve in Bodegraven. Tijdens deze activiteit zullen verschillende oefeningen worden uitgevoerd. De activiteit zal laagdrempelig zijn zodat iedereen op zijn eigen sportieve niveau mee kan doen! Deelname hieraan is geheel gratis. Meer informatie vind je hier.

 

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen. In deze folder van Ferm Werk vindt u meer informatie.

 

De instroom in sociale werkvoorziening is per 1-1-2015 niet meer mogelijk. Daarvoor is in de plaats gekomen: beschutte plekken, garantiebanen, detachering bij bedrijven, loonkostensubsidie. De realisatie van plekken komt moeizaam van de grond. De instroom van mensen met een arbeidsbeperking zal door de herkeuring Wajong toenemen. Sowieso is er de uitstroom uit speciaal onderwijs die niet verminderd is. Hoe zit dat in onze gemeente? Wat zijn de plannen? Hoeveel mensen betreft het eigenlijk? Meer informatie vindt u hier.

 

9 maart was de biddag voor gewas en arbeid. Een oude, zelfs voorchristelijke traditie met als doel de zegen te vragen voor het komende oogstjaar. Tussen de koeien op Hoeve Stein in Reeuwijk gaf ds David van Veen er een moderne draai aan: biologisch boeren in evenwicht met de natuur. In de daarop volgende zondagsdienst is het thema arbeid verder uitgediept. Wat betekent arbeid nog in economie die alleen lijkt te draaien om geld en winst? Ik werd in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven bij de collecte voor Puree. Mijn praatje lees je hier.

Hoeve Stein
 

Ferm Werk is thans 1,5 jaar actief als opvolger van de Sluisgroep en voert nu ruim een jaar de participatiewet uit, maar wat betekent dat nu in de praktijk?

De WSW wordt afgebouwd, de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor beschut werk en de regels voor bijstand en re-integratie zijn verscherpt. Zo kunt u/je bijvoorbeeld gedetacheerd worden, maar wat betekent detacheren voor u/je als bijstandsgerechtigde?

FNV Lokaal nodigt u uit voor de themabijeenkomst: werk moet lonen, ook met de participatiewet.

De uitnodiging met meer informatie vindt u hier.

 

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) stuurt regelmatig attenderingsberichten over nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein. Vaak hebben deze berichten ook betrekking op het sociaal beleid in onze gemeente. U kunt zich voor deze LCR@attentie-berichten aanmelden, zodat u deze automatisch ontvangt. Vul dit formulier in en u ontvangt de berichten van de LCR in uw mailbox.

Heeft u vragen of reacties naar aanleiding de berichten van de LCR, dan kunt u contact zoeken met Stichting Puree. Uw informatie wordt altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Op dinsdagavond 23 februari 2016 om 19.30 uur organiseert FNV Lokaal Groene Hart een thema-avond herbeoordeling en stand van zaken rond de WAJONG. Wajongers en evt. begeleiders zijn van harte welkom op deze avond, die we samen organiseren met de WAJONG-werkgroep van de FNV. De avond is ook interessant wanneer u een Wajong-uitkering hebt na het jaar 2010.

Locatie: FNV, Houttuinlaan 3 te Woerden (achter NS-station Woerden, ± 5 minuten lopen).

Meer informatie vindt u hier.

 

In de Commissie Samenleving van de gemeente, is 14 januari 2016 op verzoek van de commissie een bijzondere hoorzitting gehouden over de re-integratie instrumenten die door Ferm Werk worden gebruikt voor de begeleiding naar werk. Behalve Puree (Jan Bouwens) waren ook de werkgeverskoepel uitgenodigd (Felix van Pelt), het Sociaal Team (Marianne Langkamp)en Ferm Werk (Bernhard Drost en Ronald Drogenbroek). Het college werd vertegenwoordigd door Martien Kromwijk. De basis voor de hoorzitting is de notitie Zicht op re-integratie van Ferm Werk. In deze notitie beschrijft Ferm Werk op welke manier mensen met een uitkering naar werk worden begeleid. De notitie kunt u hier vinden.
De agenda en alle overige stukken voor deze hoorzitting kunt u vinden op:
http://bodegraven-reeuwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48657

Lang is gesproken over een nieuw instrument: het “Buddy project”. Hierin worden mensen met een uitkering en een korte afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld aan een werkgever die voor de begeleiding naar werk zorgt. Alhoewel het een sympathiek instrument is, is het de vraag of deze aanpak ook effectief is. De wethouder en Ferm Werk zijn positief, maar het blijft onduidelijk hoeveel mensen nu echt uit de bijstand zijn gekomen door dit instrument. Puree was kritisch over de onduidelijke uitstroomcijfers van het Buddyproject en heeft daar vragen over gesteld. Ook leden van de commissie (PvdA, VVD, SGP) waren nieuwsgierig naar de cijfers. Verder is gesproken over het scheppen van garantiebanen en banen voor mensen met een beperking. Het kabinet heeft aangekondigd desnoods met een quota regeling te komen, maar het blijft stil. De wethouder heeft toegezegd in gesprek te gaan met de werkgeverskoepel. We volgen het met belangstelling.

Heeft u vragen of informatie over dit onderwerp die ons kan helpen uw belang goed te behartigen, laat het ons weten. Alle informatie die u verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

GEZOCHT: versterking van Stichting Puree.

De stichting Puree is een cliëntenraad in het kader van de Participatiewet. Met een groep enthousiaste vrijwilligers komen we op voor de belangen van mensen in Bodegraven-Reeuwijk die in de bijstand zitten of op of soms onder de armoedegrens leven. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad. Wegens het vertrek van twee leden van de Stichting zijn we op zoek naar versterking. Wij zoeken met name mensen die kennis of ervaring hebben op het gebied van werk en inkomen en affiniteit hebben met beleid en politiek.

Meer weten of interesse?
Neem dan contact op met Jan Bouwens op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch op 06 - 8399 8239.

 

Ferm Werk heeft een informatieve folder uitgebracht waarin de verschillende regelingen bij elkaar zijn gezet. Er staat informatie in over de landelijke regelingen maar ook over de regelingen binnen de gemeente. Een deel daarvan wordt uitgevoerd door Ferm Werk. U vindt de folder hier.

 

Regelmatig mag Puree in De Ark in Reeuwijk een korte toelichting houden bij de collecte. Zo ook deze keer op eerste kerstdag 2015. De tekst die ik heb gesproken vat ik hier voor u samen: “Rond deze tijd is het traditie van Puree om kerstpakketten samen te stellen voor mensen die het nodig hebben in onze gemeente. Ook dit jaar hebben 50 pakketten hun weg gevonden. Ik wil u graag, namens de ontvangers hartelijk bedanken, want mede dankzij uw giften is het mogelijk om deze actie te blijven voortzetten.

Puree behartigt de belangen van mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. In 2016 zullen we ons meer gaan richten op het armoedebeleid in brede zin. Samen met maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur maken we ons sterk voor actieve armoedebestrijding in onze gemeente. Puree maakt sedert dit jaar deel uit van het kernteam armoede van de gemeente. Ook maken we vanaf januari 2016 deel uit van het bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Vota die mensen helpt bij het op orde houden van hun financiële administratie. Dames en heren, werk genoeg. Mochten er onder u geïnteresseerden zijn voor vrijwilligerswerk bij Puree, na afloop van de dienst praat ik graag met u verder.”

PG De Ark in Reeuwijk
 

Het is weer zover. Kerst komt eraan, waarschijnlijk dit jaar zonder sneeuw. Maar wel met het traditionele kerstpakket van de Stichting Puree. Ook dit jaar hebben 50 pakketten een bestemming gevonden naar de mensen die het nodig hebben.

We willen de Coöp in Reeuwijk, de PG De Ark en overige sponsors hartelijk bedanken. Dankzij uw gaven en giften is het mogelijk weer een mooi pakket samen te stellen.

Kerstpakketten 2015 (1) Kerstpakketten 2015 (2)
 

Ferm Werk voert in samenwerking met de cliëntenraad FW een klanttevredenheidsonderzoek uit. Ferm Werk heeft alle cliënten begin december 2015 benaderd. Als Stichting Puree vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen. Dat komt de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede. Dus vul de vragen in en stuur ze terug aan Ferm Werk. De vragenlijst vind je ook hier (MS Word document) en hier (PDF formaat).

Uiteraard kun je ook terecht bij de Stichting Puree voor vragen. Alle informatie die je ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Ons jaarlijks diner bij Anders in Bodegraven was weer prima. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Peter Biesters die vanwege gezondheidsredenen heeft besloten terug te treden. Peter lichtte zijn besluit zelf in een warm verhaal toe. Peter: we gaan je missen en wensen je een goede gezondheid en, ondanks beperkingen, een gelukkig leven.

Tussen de gerechten door gesproken over het nieuwe taakveld voor Puree: armoedebeleid. Daar gaan we ons, naast het werk als cliëntenraad voor mensen in de bijstand, meer op richten.

Jaarlijks diner Puree
 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft voor u alle regelingen op een rijtje gezet in de ‘minimawijzer’. Met de minimawijzer biedt de gemeente u een handboek met verschillende oplossingsmogelijkheden met diverse bestaande regelingen, voorzieningen en contactgegevens van de actieve organisaties. U vindt de minimawijzer hier.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de regelingen in de minimawijzer kan een aanspraak worden gemaakt op het armoedefonds. Deze aanvraag kunt u echter niet zelf doen. Deze aanvraag kan alleen voor u worden gedaan door een van de genoemde organisaties in de minimawijzer. De beschikking over dit armoedefonds vindt plaats door het Sociaal Team.

 

De Stichting Puree maakt deel uit van het kernteam Armoede van de gemeente. In die rol waren we met drie mensen vertegenwoordigd bij de jaarlijkse armoedebijeenkomst van de gemeente op 24 november 2015. De uitnodiging kunt u hier nalezen. De deelnemende organisaties vindt u hier. Het sociaal Team deed verslag van haar eerste ervaringen met het armoedefonds. Er werd vanaf de zomer dit jaar 30 keer een beroep gedaan op het fonds, hetgeen tot 14 toekenningen heeft geleid waarmee ca € 5800 was gemoeid. Het streven is de drempel laag te houden. Iets wat we vanuit Puree van harte ondersteunen. De gemeente maakt een verslag van de bijeenkomst. Zodra dat beschikbaar is, zullen we dat op onze site plaatsen.

Om onze rol als cliëntenraad goed te kunnen vervullen, zijn we afhankelijk van uw persoonlijke ervaringen met het armoedebeleid van de gemeente. Laat ons uw ervaringen weten, zowel positief als negatief. Samen maken we het beleid. Uiteraard wordt de informatie die u ons geeft strikt vertrouwelijk behandeld.

Bijeenkomst armoede 24 november 2015
 

Het is bijna december. Een tijd van terugkijken. Is het een goed jaar geweest? Of was er verdriet en moeite? Eenzaamheid misschien. Financiële problemen. Pijn. Voor Bodegraven-Reeuwijkers die een moeilijk jaar achter de rug hebben organiseren wij – zes inwoners die wel van een verrassing houden – op vrijdagavond 18 december een Kerstdiner. Lees hier meer.

 

Ferm Werk biedt aan mensen met een laag inkomen tot 110% van de bijstand (en voor mensen met een handicap en laag inkomen tot 140%) de mogelijkheid aan zich in 2016 aan te sluiten bij een collectieve zorgverzekering. In deze bijlage vindt u meer informatie.

 

Op 24 november 2015 organiseert de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een bijeenkomst rondom armoede in onze gemeente. Deze bijeenkomst is een vervolg op het Ronde Tafel Gesprek over armoede dat vorig jaar in oktober is georganiseerd.

Als Puree zullen we ook aanwezig zijn. Graag willen we als cliëntenorganisatie uw mening inbrengen. Heeft u een opvatting over het armoedebeleid of suggesties? Laat het ons weten. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld.

 

De gemeente is nu ruim een half jaar verantwoordelijk voor het sociaal domein. In de gemeenteraad wordt elk kwartaal gerapporteerd. Dat levert over het algemeen geen heftige discussies op. Bij Puree neemt het aantal vragen af. Komt dit omdat andere instanties (klachtenafhandeling FW, cliëntenraad FW, Vota, Sociaal Team) dat overneemt of zijn er minder klachten en vragen omdat het duidelijk is en mensen tevreden zijn? Puree wil in het komende halfjaar proberen een antwoord te krijgen op deze vraag. Eind 2015 rapporteren we aan college en raad in een ongevraagd advies.

Wilt u uw mening daarover kwijt aan ons? Graag! Zoals altijd wordt uw informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk streeft naar intensivering van het armoedebeleid. Maar wel passend binnen de nieuwe benadering in het sociaal domein: eerst gratis voorliggende voorzieningen (familie, buren, vrienden, school, club en kerk) en dan pas duurdere voorzieningen (professionele organisaties en hulpverleners, gemeente, Ferm Werk). Waar voorheen het loket sociale zaken van je gemeente de plek was voor hulp is dat nu de georganiseerde samenleving: SAM, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ferm Werk, de huisarts. Daarachter staat het Sociaal Team waarin professionals verbinding leggen en de juiste maatwerk oplossing zoeken. Voor bestrijding van armoede beschikt het Sociaal Team over een noodfonds van €80.000 euro.

Stichting Puree maakt deel uit van het kernteam armoedebeleid. Dit kernteam denkt, samen met andere maatschappelijke organisaties mee over de inrichting van het armoedebeleid van deze gemeente. Ons is opgevallen dat wat voorheen een redelijk overzichtelijk systeem was (je ging naar de gemeente of later Ferm Werk en daar hoorde je waar je recht op had) nu eerst een oplossing gezocht moet worden in de ‘leefomgeving’. Maar wat of wie is de ‘leefomgeving’? Is dat de kerk of moskee waar je toe behoort, is dat de school waar je kinderen op zitten, je huisarts, of misschien SAM of het CJG? En waar en hoe kun je die bereiken? We pleiten er in het kernteam voor dat er snel een digitale wegwijzer komt waarin mensen de weg kunnen vinden. “Ik heb een kind dat graag op voetbal wil, maar ik kan het niet betalen. Kan ik ergens hulp krijgen?” Het antwoord op die vraag moet je eenvoudig kunnen vinden, zonder eerst te gaan zoeken met als risico van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Om het armoedebeleid verder vorm te geven, zijn we op zoek naar concrete voorbeelden. Wat zijn uw ervaringen? Maak ons deelgenoot van uw vragen en oplossingen die u gevonden heeft of juist niet. Bel of mail ons via het contactformulier op onze website. Uiteraard behandelen we al uw informatie volstrekt vertrouwelijk.

 

Onder deze kop laat Hans de Boer in de Volkskrant van 24 juni 2015 weten hoe hij over uitkeringsgerechtigden denkt. Om zijn doel te bereiken stelt hij voor de uitkeringen te verlagen. Stichting Puree is een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van mensen met een uitkering. Voor Hans de Boer geef ik graag op deze website enige uitleg waarom deze groep een belangenbehartiging nodig heeft. Ik doe dat maar lekker kort door de bocht, zodat Hans het ook kan volgen. Beste Hans, in de drie jaar dat ik nu voorzitter ben van deze cliëntenraad ben ik nog niemand tegen gekomen die blij is met z’n uitkering. Integendeel, mensen willen niets liever dan een normale baan met een normaal salaris zodat ze normaal kunnen meedoen in de samenleving. Vaak zijn het mensen die als gevolg van reorganisatie door hun werkgevers op straat zijn gezet. In de verdienmodellen van werkgevers zijn deze mensen een kostenpost geworden. Dus hup in de WW en, zeker als je wat ouder bent, daarna in de bijstand. Dan laten de werkgevers zonder al te veel moeite de belastingbetaler opdraaien voor de kosten.

In Bodegraven-Reeuwijk probeert Ferm Werk in opdracht van vier samenwerkende gemeenten er veel aan te doen om mensen weer aan het werk te krijgen. Onderdeel daarvan is de zogenaamde werkgeversbenadering. Regionale werkgevers worden benaderd om, eventueel met loonkostensubsidie, mensen met een uitkering weer aan het werk te nemen. Met een vrijwillig buddyproject in Bodegraven-Reeuwijk proberen werkgevers met een gevoel voor sociaal ondernemerschap werkzoekenden te coachen om de weg naar werk terug te vinden. Feit is dat het aantal mensen die een beroep moet doen op de bijstand nog steeds stijgt.

Het artikel van Hans de Boer is niet alleen weinig diplomatiek, het getuigt ook van een volstrekt gebrek aan kennis en inzicht in deze problematiek. Het polariseert en zet de verhoudingen op scherp. Uitkeringsgerechtigden voelen zich geschoffeerd door het artikel, werkgevers die proberen mensen te helpen zullen zich generen. Gelukkig gaat Hans de Boer niet over onze sociale zekerheid of wat daar nog van over is. Maar met het artikel legt hij de bijl aan de wortel van het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers. Juist op het moment dat de economie weer wat opveert en mensen in de bijstand misschien weer uitzicht hebben op werk. Uitstekende timing, Hans!

 

In Bodegraven-Reeuwijk loopt al enige tijd het ‘Buddyproject’. Lokale en regionale werkgevers en ondernemers helpen, samen met Ferm Werk, uitkeringsgerechtigden weer aan (betaald) werk of werkervaring. Een goed initiatief waarover we ons als Puree al eerder lovend hebben uitgesproken. Puree is een cliëntenraad en geen werkgever of ondernemer maar wel een plek waar je ervaring kunt opdoen die je van pas kan komen bij (betaald) werk later. Dus heeft Puree zich aangemeld als buddy voor een werkzoekende en is daarmee inmiddels ook gestart. De eerste kennismakingsgesprekken hebben al plaats gevonden en vanaf 1 juli hebben we tijdelijk een extra deelneemster bij onze bijeenkomsten. We hopen ook op deze manier hulp te bieden aan mensen die van een uitkering moeten rondkomen.

 
Ernst Olivier Een cliëntenraad is er voor de cliënten, toch? Of is de cliëntenraad er voor bestuurders en directies van organisaties en laat (een goede) cliëntenraad zich voeden door ervaringen en verhalen van haar cliënten? Stichting Puree doet beiden: we helpen mensen die afhankelijk zijn van een (bijzondere) bijstandsuitkering en adviseren de gemeenteraad en het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van de Participatie- en Bijstandswet. Maar hoe helpen we onze cliënten het beste? Hoe vinden we, liefst snel, goede oplossingen? Om dat te onderzoeken heeft Ernst Olivier ons op 27 mei meegenomen in het onderwerp omgang met cliënten.

Lees het verslag van de bijeenkomst hier.
 

Voorheen konden kinderen uit gezinnen met een minimumloon in Bodegraven-Reeuwijk een beroep doen op bijzondere bijstand voor een bijdrage voor de voetbalclub, de PC of de schoolfiets. Dit was de regeling ‘Kinderen doen mee’. Dat recht is hen nu ontnomen door de gemeenteraad op 27 mei 2015. Dat recht is vervangen door een gunst: “het Sociaal Team kan, als daar een signaal voor komt, tot de conclusie komen dat een gezin een beroep kan doen op het nieuwe noodfonds”. Kan doen….., want door het ontbreken van spelregels is nog volstrekt onduidelijk wie wat kan krijgen. Tegelijkertijd doet Bodegraven-Reeuwijk, in tegenstelling tot Woerden, Montfoort en Oudewater, niet mee aan de zogenaamde declaratieregeling van Ferm Werk waarmee bijstandsgezinnen een beroep konden doen op extra vergoeding voor noodzakelijke kosten. 50 gezinnen zijn van deze veranderingen nu de dupe.

Een verzoek van de PvdA aan het college om dit aan te passen werd gesteund door VVD en D66 en haalde dus geen meerderheid. Kortom, de minima van Bodegraven-Reeuwijk mogen hun hand gaan ophouden, en afwachten. Dat is bedelen! Zelfstandig gebruik maken van heldere regelingen is er niet meer bij. Zo wordt de afbraak van het verzorgingsstelsel juist voor de meest kwetsbaren in de samenleving wel heel duidelijk. Wij roepen het Sociaal Team op om snel met spelregels te komen zodat mensen die in nood zitten, weten waar ze aan toe zijn en iedereen kan blijven meedoen.

 

Het vinden van betaald werk is vrijwel altijd de beste uitweg uit de bijstand. Maar hoe vind je werk als je langdurig buiten het arbeidsproces staat?
Voor mensen met een (langdurige) bijstandsuitkering heeft de gemeente in samenwerking met Ferm Werk het ‘Buddy-project’ bedacht. In het Buddy-project wordt gewerkt aan een netwerk door een werkzoekende te koppelen aan een ondernemer, een buddy. Stichting Puree ondersteunt dit initiatief van harte. We willen graag ondernemers in onze gemeente oproepen zich te melden om mee te doen aan deze vorm van sociaal ondernemerschap. Meer informatie treft u hier aan.

 

Puree heeft naar aanleiding van de berichtgeving op de gemeentelijke website over het verscherpt beleid ‘aan de poort’ van Ferm Werk vragen gesteld aan wethouder Kromwijk. We vragen ons af hoe het grote aantal afwijzingen te verklaren valt. Lees de vragen hier.

 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden wat heeft gezorgd voor een aantal wijzigingen en strengere regels. Hierover heeft Ferm Werk haar cliënten al voor een groot deel geïnformeerd in de nieuwsbrief van december 2014. Door de wijzigingen kan het ook zijn dat de hoogte van de uitkeringen aangepast is. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van deze wijzigingen.

 

18 december 2014 hebben wethouder Martien Kromwijk en voorzitter Jan Bouwens een handtekening gezet onder een nieuw convenant. In dit convenant wordt voor de komende jaren de samenwerking tussen gemeente en Stichting Puree geregeld. Wij zijn blij met dit nieuwe convenant en de betekenis die daaruit blijkt van en voor ons werk. Heeft u vragen over dit convenant? Bel of mail ons. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld. Het persbericht van de gemeente vindt u hier.

Wethouder Kromwijk, de heer Jan Bouwens en de medewerkers van stichting Puree
 

Vanaf de oprichting van de Stichting Puree in 1997 is Gré actief geweest in onze Stichting. Met een scherp oog voor de noden van mensen in armoede in Reeuwijk en later in de fusiegemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft zij haar bijdrage aan de Stichting op bevlogen wijze ingevuld. We vinden het jammer dat Gré ons gaat verlaten, we gaan het koekje bij de koffie missen, haar relativering en humor. Gré is voor ons het levende bewijs hoe je tot op hoge leeftijd een actieve bijdrage aan de samenleving kan bieden. Gré is ons erelid, ontheven van verplichtingen maar altijd welkom op onze vergaderingen!

Afscheid Gré Sprong (1) Afscheid Gré Sprong (2)
 

Ook dit jaar was Stichting Puree weer present op de najaarsmarkt in Bodegraven. Het prachtige weer en een mooie standplaats stonden garant voor veel aanloop aan de Puree-kraam. De verhalen waren soms minder mooi dan het weer. Zorgen over wijzigingen in de uitkeringen, verlies van werk en de gevolgen daarvan en ziekte en tegenspoed waren veel voorkomende onderwerpen. Ook de kaaskoningin wilde graag een flyer in ontvangst nemen. Zij was belangstellend naar het werk van Puree.

Zie onderstaand een korte foto impressie.

De mooie bloemen in de kraam zijn gesponsord door bloemisterij Henk-Jan van Gils, waarvoor onze hartelijke dank!

De kraam van Stichting Puree (1) De kraam van Stichting Puree (2) De kraam van Stichting Puree (3) Een Puree flyer voor de kaaskoningin Peter overhandigt flyer Bep in de Puree kraam Kaaskoningin en hofdames Jan in gesprek met de kaaskoningin
 

Er zijn heel veel instanties op wie u als uitkeringsgerechtigde een beroep kunt doen. De sociale kaart van onze gemeente (klik hier) is een ingang. Maar mocht u als uitkeringsgerechtigde er toch niet helemaal uitkomen, stelt u ons dan gerust uw vraag. Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op deze site of mail ons op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en wij zullen dan samen met u bekijken welke instantie het beste uw vraag en/of probleem kan behandelen.

 

Jan Bouwens heeft namens de Stichting Puree op de jaarvergadering van PG De Ark op 13 mei 2014 een korte presentatie gegeven over haar activiteiten. De presentatie kunt u hier vinden.

Een onderdeel van de presentatie was een deel uit de Lectorale rede van dr. Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam) over armoede en participatie. Deze rede (55 minuten) is zeker de moeite van het bekijken waard en als webcollege hier te vinden.

 

Op een goed bezochte bijeenkomst in dienstencentrum Rijngaarde in Bodegraven is 7 mei 2014 gediscussieerd over nut en noodzaak van de verplichte tegenprestatie. Ongeveer 60 deelnemers waaronder een flink deel met een bijstandsuitkering konden kennis nemen van twee presentaties van Thomas Kampen (UvA) en Ivo Korte (Ferm Werk). In de tweede helft van de avond was gelegenheid voor discussie met een panel. In het panel namen, naast Thomas en Ivo, ook Joyce Rupert (Work with Joy) en Robért Smits (gemeenteraadslid Bodegraven-Reeuwijk en lid Algemeen Bestuur Ferm Werk) plaats. Van de gelegenheid voor discussie werd goed gebruik gemaakt. Het uitgebreide verslag is hier te lezen.

 

Rond de zomer zullen gemeenten in Nederland gaan debatteren over de invoering van de verplichte tegenprestatie. Na de aanvankelijke verplichte invoering is het kabinetsbeleid nu versoepeld en mogen gemeenten zelf bepalen of zij een tegenprestatie verlangen van mensen met een bijstandsuitkering. Reden voor de Stichting Puree om een discussieavond te organiseren over dit onderwerp. Wat is een tegenprestatie? Hoor je iets terug te doen voor je uitkering? Verdringt het laag betaalde arbeid of is het nieuwe arbeid die anders niet gedaan zou worden? Is het meedoen of straf?

De eerste helft van de themabijeenkomst bestaat uit twee inleidingen door Thomas Kampen en Ivo Korte. De tweede helft, na de pauze, bestaat uit de beantwoording van vragen uit de zaal en discussie tussen de leden van het panel. De paneldiscussie wordt geleid door Jan Bouwens, voorzitter van de Stichting Puree.

Het panel zal bestaan uit:

  • Mw. Dr. J. Rupert. Vanuit haar onderzoeks- en adviesbureau Work with Joy adviseert Joyce organisaties over het benutten van divers talent van medewerkers in de organisatie. Daarnaast is zij verbonden als docent veranderkunde aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Drs. Th. Kampen. Thomas is als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert op onderzoek naar vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor de bijstandsuitkering.
  • Dhr. I. Korte. Ivo is algemeen directeur van het regionaal werkbedrijf Ferm Werk. Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van Participatie, Werk & Inkomen van de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk.
  • Dhr. R. Smits. Robért is namens de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk lid van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk.

De bijeenkomst vindt plaats op 7 mei 2014, Rijngaarde 1 te Bodegraven. Inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. We roepen vooral mensen met een bijstandsuitkering op om te komen en hun ervaringen en inzichten met ons te delen.

Meer weten? Lees dan hieronder enkele recente artikelen over dit onderwerp of volg ons op Twitter:

 

De Stichting Puree heeft de afgelopen maand een rondje langs alle acht politieke partijen gedaan die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. De vraag: wat gaat u doen voor de mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen of uitkering? Wat is uw sociale paragraaf voor de komende vier jaar? Wat verwacht u van ons als Stichting Puree? Alle partijen hebben ruim de tijd genomen om met ons over deze vraag van gedachten te wisselen. Daarvoor willen we op deze plaats onze waardering uitspreken. De reacties waren verschillend. Het valt op dat partijen verschillende accenten leggen. Er valt dus wat te kiezen als het over de positie van minima en uitkeringsgerechtigden in Bodegraven-Reeuwijk gaat.

Wilt u weten wat de politiek vindt?
Lees dan hier de standpunten per partij.

Lees hier een ingezonden brief aan het college van B&W en alle politieke partijen van de gemeente Bodegraven betreffende armoedebestrijding.

 

Op 19 februari 2014 heeft de Stichting Puree het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Een druk jaar, waarin we hebben gemerkt dat de economische crisis ook aan Bodegraven-Reeuwijk niet voorbij gaat. Het aantal vragen van cliënten is ten opzichte van 2012 flink toegenomen. Stichting Puree heeft veel tijd besteed aan de vorming van Ferm Werk. Ferm Werk is de nieuwe uitvoeringorganisatie voor werk en inkomen en is per 1 januari officieel van start gegaan. Als bijstandgerechtigde heeft u daarmee veel te maken. In 2013 is VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie) gestart. VOTA is een samenwerking van Puree, de Diaconie van de PGB Bodegraven en de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven-Reeuwijk. Met VOTA willen we mensen helpen die hun financiële administratie niet (meer) op orde krijgen. Wilt u meer weten, lees dan hier ons jaarverslag.

 

PUREE komt op voor uw belangen! U kunt zich gratis aanmelden bij PUREE. U wordt dan rechtstreeks geïnformeerd over zaken die voor u van belang zijn en u kunt ons uw mening laten weten. Alle informatie die u ons geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Met uw informatie kunnen we uw belangen beter behartigen.

Wilt u zich aanmelden of persoonlijk contact, mail ons dan op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel:
0172-614836 (Loes van Ree) of
0172-613878 (Adrie van Wingerden) of
0182-392226 (Gré Sprong).