Na lang onderhandelen is er nu een CAO voor werknemers in een beschut werktraject. Zie ook: https://nos.nl/l/2368315. Dat is een goede ontwikkeling. Blijft nog altijd het punt van een goede pensioenopbouw. Werknemers die ná 2015 instroomden, hebben met name rond hun pensioenopbouw helaas nog altijd een fors soberder regeling ten opzichte van hun collegae in de WSW van vóór 2015. Puree heeft wethouder Nieuwenhuizen aandacht gevraagd voor dit probleem.
Puree vreest dat vooral personen die toch al in een kwetsbare arbeidsmarktpositie verkeren, op termijn (na hun pensionering) de dupe zullen worden.

Het volledige advies kunt u hier lezen.

 

De gemeente heeft adviesbureau BMC opdracht gegeven tot een evaluatie van Ferm Werk. Op zich vinden we een evaluatie prima, maar stellen wel vraagtekens bij de bevindingen en de keuzes die de gemeente nu maakt. Cliënten met grote afstand tot de arbeidsmarkt (en in voorkomende gevallen de nodige moeite met het begrijpen van de Nederlandse taal) zullen in de toekomst te maken krijgen met verschillende contacten: cliënten blijven contact houden met Ferm Werk voor de uitkering en daarnaast krijgen zij contacten met welzijnsorganisaties die vrijwilligers hiervoor gaan inzetten. Het verdient aanbeveling maatregelen te nemen die de kwaliteit en onderlinge afstemming (Ferm Werk en de lokale instellingen) van dergelijke processen voldoende waarborgen. Het Sociaal Team zou daar in onze opinie een onmisbare rol in dienen te vervullen.

Het volledige advies kunt u hier lezen.

 

De Wgs is recentelijk gewijzigd en is vanaf 1 januari 2021 van kracht. Een belangrijke wijziging is het verplichte schuldhulpaanbod voor gemeenten. Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied en werken al enige tijd met vroeg signalering. Begin november is het Convenant Vroeg signalering ondertekend. De NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) ontwikkelde samen met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars een convenant, mede ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We hebben de gemeente geadviseerd dit onderwerp met voortvarendheid op te pakken.

Het advies kunt u hier lezen.

 

We vragen de wethouder aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis. Deze crisis heeft bij uitstek ook ernstige repercussies voor de doelgroepen in het sociaal domein. In het bijzonder denken we aan het ondersteunen van mensen die door de crises hun werk verliezen of anderszins financieel in de problemen komen, de schuldhulpverlening, het armoedebeleid en het voorkomen van ongewenste gevolgen voor daklozen.

Het advies kunt u hier lezen.

 

Een vergelijking met eerdere rapportages laat veel identieke teksten zien. Zo wordt in de beide laatste rapportages vermeld dat Ferm Werk aan de slag gaat met het opstellen van een plan voor categorie 3. En met betrekking tot de schuldhulpverlening wordt in eerdere rapportages vermeld dat een actieplan is opgesteld. Wij hadden gehoopt en verwacht dat in de huidige rapportage zou worden aangegeven welke voortgang inmiddels is geboekt op deze terreinen.

Het volledige advies kunt u hier lezen.

 

In dit advies gaan we naast de verstrekte uitkeringen (die toch weer oplopen), deze keer met name in op het versneld burgerschap. Puree ondersteunt de gedachte van het op Work First gestoelde streven van de gemeente om vergunninghouders sneller en effectiever aan werk te helpen en mede hierdoor bij te dragen aan hun integratie in de samenleving. In de rapportage wordt vermeld, dat in 2018 15 vergunninghouders zijn uitgestroomd uit de uitkering.

Maar we hebben er wel een aantal vragen bij. Deze vragen en het advies leest u hier.

 

Zoals gebruikelijk geeft Puree haar visie op de kwartaalrapportages van de gemeente en Ferm Werk. Ook in dit advies blijven we aandacht vragen voor mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Verder maken we ons sterk dat Bodegraven-Reeuwijk meer initiatief toont voor het experiment Regelluwe Bijstand. Het vorige kabinet heeft experimenten niet toegestaan, maar moet je als gemeente altijd aan de leiband van de Rijksoverheid lopen? Over de Eigen Kracht oplossingen gaan we binnenkort in gesprek met het Sociaal Team. Het volledige advies staat hier.

 

In onze reactie op deze kwartaalrapportage gaan we in op het stijgend aantal uitkeringsgerechtigden en het uitblijven van beschut werk. Over beide onderwerpen maken we ons druk. We vinden dat Ferm Werk meer moet doen om mensen aan het werk te krijgen én dat de gemeente daar meer geld in moet investeren. Dat het beschut werk uitblijft omdat het teveel kost vinden we ronduit onjuist. In een inclusieve samenleving hebben mensen met een arbeidsbeperking ook recht op een regulier inkomen uit arbeid. Ons volledige advies vind je hier.

 

De gemeente heeft met een aanpassing van de participatieverordening een stap gezet naar beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar zijn we blij mee. Maar het moet zich in de praktijk nog bewijzen. De weg naar beschut werk via indicatie, aanmelding, registratie via UWV en FW blijkt ingewikkeld. We roepen de mensen die het aangaat op zich bij ons te melden als dat niet lukt. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de informatie die u ons verstrekt. U kunt het advies dat we aan de gemeente hebben gestuurd hier lezen.

 

Puree heeft bij de wethouder met succes het probleem rond de bereikbaarheid van Ferm Werk aan de orde gesteld. Ferm Werk ligt aan de oostrand van Woerden. Dat is voor veel uitkeringsgerechtigden moeilijk bereikbaar en ook kostbaar door de niet te declareren reiskosten. We zijn verheugd met de toezegging van de wethouder over uitbreiding van het spreekuur. Eerst nog in het Evertshuis, later ook in de andere kernen van de gemeente.

Lees hier de reactie op het advies van Puree.

 

Ferm Werk is voor mensen uit onze gemeente niet makkelijk bereikbaar. Openbaar vervoer is, zeker van uit Reeuwijk, omslachtig en duur.

Puree bepleit dan ook dat Ferm Werk naar de mensen toe gaat. Bijvoorbeeld via een lokaal spreekuur in de huizen van alles. Of eventueel bij de mensen thuis op bezoek gaat. Het advies kunt u hier vinden.

 

Op verzoek van de gemeente heeft Puree gekeken naar de derde kwartaalrapportage sociaal domein. We constateren dat het aantal mensen met een uitkering nog steeds stijgt ondanks het feit dat ook veel mensen uitstromen uit de bijstand. We vragen aandacht voor garantiebanen en voor beschut werk voor mensen die geen kans maken op een reguliere betaalde baan.

Lees ons volledige advies hier.

 

Aan de commissie Samenleving van 17 november 2016 worden de wijzigingen in de verordeningen voorgelegd zoals Ferm Werk die voorstelt. De agenda en alle stukken voor de vergadering kun je vinden op: http://bodegraven-reeuwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48665

Stichting Puree heeft een advies uitgebracht over deze wijzigingen. Het advies kun je hier lezen. De verordeningen zijn belangrijk omdat ze de aanpak en werkwijze van Ferm Werk beschrijven. Heeft u ervaringen met Ferm Werk die u met ons wilt delen? Graag! Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Op 7 september organiseert de gemeenteraad een hoorzitting over de veranderingen in het sociaal domein. Stichting Puree zal daarbij zijn en heeft via een advies dat u hier kunt lezen haar inbreng al aangeboden. Samengevat vinden we dat deze evaluatie eigenlijk geen evaluatie is. Het zijn vooral wensen en voornemens. Natuurlijk belangrijk, maar de vraag of we als Bodegraven-Reeuwijk in het sociaal domein er nu beter voorstaan dan een jaar geleden wordt niet gegeven. Voor het gebied werk en inkomen valt er nog veel te doen. Doorlooptijden van aanvragen verkorten, meer begrip over en weer tussen Ferm Werk en cliënten, betere overdracht tussen consulenten, niet steeds je hoeven te verdedigen als cliënt. Niemand vraagt voor zijn of haar lol een uitkering aan!

U kunt als uitkeringsgerechtigde natuurlijk ook bij deze openbare hoorzitting aanwezig zijn. U kunt daar ook uw verhaal vertellen. Als u daar hulp bij wilt, horen we het graag. Neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 06-83998239.

 

Steeds vaker komt het voor dat mensen een flexibel arbeidscontract hebben. Daarbij schommelt het inkomen meestal. In sommige gevallen zodanig dat het inkomen onder de bijstandsnorm kan dalen waardoor een recht op bijstand ontstaat. De huidige werkwijze van Ferm Werk houdt naar onze mening onvoldoende rekening met deze inkomensschommelingen. We hebben de wethouder gevraagd daar passende oplossingen voor te vinden. U kunt ons advies hier nalezen.

 

Puree heeft met belangstelling kennis genomen van de eerste kwartaalrapportage van dit jaar. Er vallen verschillende zaken op. Ons advies kunt u hier vinden.

 

De gemeente bespreekt de kwartaalcijfers van het laatste kwartaal 2015 in de commissie Samenleving op 24 maart. Puree heeft daar opmerkingen over gemaakt in een advies aan de gemeente dat u hier kunt lezen.

 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk lanceert een nieuwe aanpak van schulden. Het college van B&W doet mee aan het Nationaal Initiatief Herstructurering Schulden (NIHS) dat tot doel heeft mensen te helpen die kampen met problematische schulden. Volgens gegevens van onder andere het Nibud loopt 1 op de 10 huishoudens het risico op het ontstaan van problematische schulden. Voor onze gemeente houdt dat in dat ongeveer 1200 gezinnen dit risico lopen en daardoor worden belemmerd om actief mee te doen in de samenleving. Het NIHS wil mensen helpen door schuld, onder voorwaarden, over te nemen en mensen daarmee weer meer ruimte te bieden om regie op hun leven te krijgen. Stichting Puree heeft samen met Vota een advies opgesteld naar aanleiding van dit plan. Het raadsvoorstel NIHS wordt 29 oktober 2015 besproken in de commissie Samenleving. Daarbij wordt ook ons advies betrokken. Het advies kunt u hier vinden.

 

Ferm Werk stelt voor in de zogenaamde ‘Declaratieregeling 2015’ de bijdragen voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen te schrappen. Ook in het nu voorliggende armoedebeleid van de gemeente B-R zelf worden de kind-regelingen geschrapt. Hiermee verslechtert in Bodegraven-Reeuwijk de situatie voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen, en honoreert zij niet het landelijke beleid juist die kinderen te ondersteunen. Verder is dit een eerste duidelijk voorbeeld van ongelijke behandeling van inwoners die onder de GR Ferm Werk vallen.
Stichting Puree vraagt aan de wethouder alles in het werk te stellen de verschillen tussen inwoners binnen de GR zo klein mogelijk te houden en de kind regelingen voorlopig in stand te houden. Lees het volledige advies hier.

 

Naar aanleiding van het actieplan Armoede hebben Puree en Vota gezamenlijk ingesproken op de raadsvergadering van 14 januari 2015. De tekst van onze inbreng vindt u hier. De raad reageerde betrokken en stelde verschillende vragen. Er komt een verslag beschikbaar. Wie eerder wil zien wat er besproken is, kijk dan hier op de website van de gemeente.

Als u wilt reageren, graag. Dat kan telefonisch naar onze contactpersonen of via het contactformulier op onze website. Uw informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Puree vraagt aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk om de verordeningen van Ferm Werk na een jaar te evalueren. Wij zijn van mening dat deze harde spelregels weinig bijdragen aan de belangen van bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Lees ons advies aan de gemeenteraad hier.

Wilt u reageren? Graag, zie daarvoor onze contactpagina. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 

De Stichting Puree heeft zich in de afgelopen maanden gebogen over het sociaal beleid van onze gemeente. Onderdeel daarvan is de werkwijze van Ferm Werk zoals die is vastgelegd in negen verordeningen. Bij elkaar vormen deze verordeningen de spelregels die gelden voor cliënten van Ferm Werk. Ons advies op de verordeningen lees je hier. Behalve Puree heeft ook FNV lokaal zich gebogen over de verordeningen. De gemeenteraad van Woerden heeft ingestemd met een motie van D66 en Progressief Woerden over verhoging van de premie bij arbeidsinschakeling. Het college van Woerden heeft haar raad een raadsinformatiebrief gestuurd over signalen van onvrede over Ferm Werk. Al deze stukken hebben we verwerkt en waar mogelijk overgenomen in ons advies.

Wij zijn als Puree erg benieuwd hoe het in de praktijk gaat bij Ferm Werk. Ervaringen zijn van harte welkom. Uiteraard wordt alle informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Op 6 november zal de commissie Samenleving praten over de Verordeningen voor de Participatiewet en de wet maatregelen WWB. Zeg maar de spelregels waarmee Ferm Werk de uitvoering rond werk en inkomen de komende jaren gaat regelen. Wij willen duidelijke spelregels waaruit rechten en plichten zowel voor cliënten als voor Ferm Werk helder zijn. Zorgvuldigheid in de omgang met cliënten staat voor ons voorop. Stichting Puree heeft daarover een advies geschreven dat u hier kunt lezen.

 

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente, met de decentralisaties Jeugdzorg, Participatie, AWBZ/WMO, de verantwoordelijkheid voor bijna alle ondersteuning aan inwoners die het alleen niet redden op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. Puree heeft op verzoek van de gemeente een voorlopig advies uitgebracht over het Sociaal Beleidsplan van de gemeente. In de openbare vergadering van de commissie Samenleving op 23 september zullen we ons advies toelichten. Het volledige advies vindt u hier.

 

Stichting Puree is als adviesraad WWB door het college van B&W Bodegraven-Reeuwijk gevraagd advies te geven op het concept beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018. Het beleidsplan omvat de plannen van de gemeente die te maken hebben met de veranderingen in het sociaal domein op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. De Stichting Puree richt zich van uit haar doelstelling met haar advies op het onderdeel Werk en Inkomen.

We willen graag een advies opstellen in samenwerking met de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk die aangewezen zijn op ondersteuning op het gebied van Werk en Inkomen. Mensen die een (bijzondere) bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van andere inkomens ondersteunende maatregelen van de gemeente. Ook mensen die in een re-integratietraject zitten of mensen met een beperking die gebruik maken van de voorzieningen van Ferm Werk willen we graag vragen om met ons mee te denken.

Op 18 augustus heeft de Stichting over het advies een eerste vergadering. 29 september bieden we het advies aan bij het college van B&W. Wie met ons wil mee denken vragen we nadrukkelijk te reageren op ons mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Uiteraard wordt al uw informatie vertrouwelijk behandeld en wordt persoonlijke informatie niet gedeeld met anderen.

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (vz Stichting Puree)

 

Op 19 juni as. gaat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk besluiten over de Kadernota Het nieuwe Werkbedrijf (HNW). HNW is de opvolger de huidige Sluisgroep in Woerden, beter bekend als de Sociale Werkvoorziening De Sluis. Er gaat veel veranderen. Niet alleen voor de mensen die nu bij De Sluis werken, maar vooral voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en straks via HNW weer aan het werk moeten zien te komen. Eerder hebben we al een advies uitgebracht aan de commissie Samenleving. Daarin hebben we bepleit de medewerkers van de Sluisgroep meer te betrekken bij de veranderingen. In dit advies gaan we nader in op de risico’s van verdringing en de rol van de gemeenteraad.

 

28 mei heeft de commissie Samenleving gediscussieerd over de kadernota Het Nieuwe Werkbedrijf. Het Nieuwe Werkbedrijf (HNW) is een samenwerking van de Sluisgroep in Woerden en de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk. Ongeveer 80 inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk vinden daar een beschutte werkplek. HNW zal ook de plek worden waarlangs mensen met een uitkering weer aan het werk geholpen gaan worden. Stichting Puree heeft een advies opgesteld over deze ontwikkeling en dat in de commissie kort toegelicht. Kort gezegd komt het advies er op neer dat de werknemers en uitkeringsgerechtigden meer en beter betrokken moeten worden bij de veranderingen.

Lees meer...

 
 

Social media

Banner