Sedert de oprichting van de Stichting Puree in Reeuwijk op 13 november 1997 heeft Puree zich ingespannen de belangen van inwoners met een bijstandsuitkering zo goed mogelijk te behartigen. Door concrete hulp waar dat nodig was of door advisering van college van B&W en Gemeenteraad. Soms werden onze adviezen overgenomen, soms ook niet. Zonder uitzondering waren de mensen blij met onze hulp.

Per 1 januari 2022 zijn de werkzaamheden van Puree over gegaan naar de Adviesraad Sociaal Domein Bodegraven-Reeuwijk (ASD B-R). Daarmee is er ook een eind gekomen aan de St Puree. Per 1 oktober 2022 stopt de Stichting met haar werkzaamheden. Ze is dan ook niet meer bereikbaar via mail, telefonisch of via de website.

We hebben ons met overgave en betrokkenheid ingezet voor de mensen die het aangaat en hebben er vertrouwen in dat de ASD het stokje overneemt. Op deze plaats wil ik de vele vrijwilligers, raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeente die zich voor Puree hebben ingezet hartelijk bedanken. We hopen en verwachten dat de gemeente en ASD zich blijven inzetten voor de minst draagkrachtigen in onze gemeente.

 

Na 25 jaar komt er een einde aan Puree. In die jaren hebben we veel mensen uit onze gemeente gesproken die zich met moeite staande konden houden in de praktijk van de Participatiewet. Hoe moet je de eindjes aan elkaar knopen als je een bijstandsuitkering hebt en prijzen van levensbehoeften alsmaar stijgen? Hoe moet je reageren als je een boete boven het hoofd hangt omdat je een meevaller vergeet door te geven? Waarom moet je je steeds weer rechtvaardigen voor de ellende waar je in bent terechtgekomen?

De Participatiewet is in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De gedachte erachter was dat een gemeente dichter bij haar burgers staat en dus beter en goedkoper maatwerk kan leveren. Daar is niet veel van terechtgekomen. De instroom naar de Sociale Werkvoorziening is stopgezet met als gevolg dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu langdurig met een uitkering thuiszitten. Nee, de Participatiewet is geen succes geworden.

De persoonlijke verhalen van mensen zijn de basis geweest van tientallen adviezen die we aan college B&W en Raad hebben uitgebracht. En, als het nodig was, stond Puree ook met raad en daad gereed. Het beleid toetsen aan de praktijk was de missie van Puree. Ik ben blij met de oprichting van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein die het brede veld van het sociaal domein gaat volgen en daarover gaat adviseren aan college en raad. Ik hoop dat ze goed gaat luisteren naar de verhalen van mensen. Op 1 maart aanstaande organiseert Puree een laatste bijeenkomst als adviesraad. Patricia van Echtelt (Sociaal en Cultureel Planbureau) zal spreken over de toekomst van het sociaal domein, de uitdagingen en dillema’s. Marlou Min zal als voorzitter van de nieuwe adviesraad haar visie geven. Meer informatie over de bijeenkomst kunt u vinden op: www.stichtingpuree.nl. U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur in:

Zalencentrum De Brug,
Dunantlaan 1,
2811 CA Reeuwijk

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (vz)

 

Het zal u niet ontgaan zijn, er is een nieuwe adviesraad voor het Sociaal Domein opgericht. De advertentie voor nieuwe leden is meerdere malen in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk verschenen.

Na 25 jaar houdt Puree, in haar huidige vorm, op te bestaan. In die periode heeft Puree talloze adviezen, gevraagd en ongevraagd, verstrekt aan de gemeente Reeuwijk en later na de fusie aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast stond Puree met raad en daad klaar voor de mensen die afhankelijk waren van een bijstandsuitkering en hebben we inbreng geleverd aan Ferm Werk. Dankbaar werk waarbij we de individuele belangen hebben getracht te dienen en daar tegelijkertijd van te leren om het beleid dat alle uitkeringsgerechtigden aangaat te verbeteren. Puree houdt op te bestaan maar daarmee is het werk niet klaar. Integendeel, steeds vaker staat de bijstand in de schijnwerpers met geconstateerde misstanden en vooroordelen over mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Op 1 maart 2022 staan we daar op een speciale bijeenkomst bij stil.

Meer informatie vindt u hier. U bent van harte uitgenodigd.

 

Puree heeft samen met de WMO-raad en de gemeente de intentie uitgesproken om te komen een nieuwe adviesstructuur voor het sociaal Domein. U heeft wellicht het bericht daarover gezien in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

We roepen belangstellenden op om vóór 15 november 2021 per mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. te reageren. Hoe meer mensen reageren hoe sterker de nieuwe adviesraad wordt.

De volledige vacaturetekst kunt u hier vinden.

 

Zoals gebruikelijk publiceert Puree elk jaar een verslag van verrichte werkzaamheden en een vooruitblik op het komende jaar. 2021 wordt een bijzonder jaar. Als de plannen doorgaan zal er in 2021 een nieuwe adviesraad Sociaal Domein worden ingesteld door de gemeenteraad. In deze nieuwe adviesraad gaan de beide bestaande adviesorganen Puree en Wmo-raad op. In het jaarverslag is de uitgangspuntennotitie grotendeels overgenomen. Wij zijn benieuwd wat u vindt van deze ontwikkeling en wat u verwacht van de nieuwe adviesraad. Laat het ons weten via de reactiepagina op de website.

U kunt het volledige jaarverslag hier lezen.

 

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u vaak geld krijgen van de overheid zodat u uw kosten kunt betalen. Daarvoor bestaan verschillende regelingen.

De folder (editie 2021) vindt u hier.

 

Bodegraven-Reeuwijk kent al decennia een cliëntenorganisatie voor mensen in de bijstand onder de naam Stichting Puree. Het college van B&W van de gemeente heeft de voorkeur uitgesproken voor de vorming van één adviesraad voor het Sociaal Domein. Deze nieuwe adviesraad adviseert de gemeenteraad en het college op het gebied van jeugd, zorg en welzijn (WMO) én op het gebied van de Participatiewet waar mensen in de bijstand mee te maken hebben. Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Deze brief vindt u hier.

Als Stichting Puree staan we positief tegenover deze gedachte. We hebben maart 2020 onze ideeën erover aan het college gestuurd, onze brief vindt u hier. Maar we willen bij de vorming van zo’n nieuw adviesorgaan ook onze cliënten betrekken. Wat vindt u? Wat verwacht u van zo’n nieuwe adviesraad? Geef ons uw mening via de contactpagina op deze website. We willen er in elk geval voor zorgen dat we bereikbaar blijven voor mensen die ons nodig hebben. Dat is nu zo en dat blijft zo als het aan ons ligt.

 

Ferm Werk heeft een brochure uitgebracht met extra’s bij een laag inkomen. We zijn als Puree blij met deze informatie en geven het graag door via onze website. Laat het geld niet liggen!

De brochure kunt u hier openen.

 

In deze bijzondere tijd heeft Stichting Puree voor mensen die zijn aangewezen op de voedselbank een kleine attentie verstrekt in de vorm van een tegoedbon ter waarde van € 15 voor gezinnen zonder kinderen en € 30 voor gezinnen met kinderen.

In totaal zijn 58 tegoedbonnen uitgedeeld in Reeuwijk en Bodegraven. We maken ons zorgen over de snel groeiende groep die afhankelijk is van de voedselbank. Met deze attentie willen we deze mensen een hart onder riem steken.

Uitreiking tegoedbon (foto 1) Uitreiking tegoedbon (foto 2) Uitreiking tegoedbon (foto 3) Uitreiking tegoedbon (foto 4)
 

Zoals gebruikelijk legt Puree elk jaar verantwoording af over haar werk aan de gemeente. Ook nu weer is er een lezenswaardig verslag over het jaar 2019. Heeft u vragen of opmerkingen, reageer dan via de contactpagina.

Het jaarverslag kunt u hier vinden.

 

Het college moet de nieuwe wet Inburgering en Versneld burgerschap uitvoeren. Op zich zijn wij niet tegen die wet maar wel tegen de financiële dekking die het college voorstelt. Het armoedefonds of zoals dat formeel heet: het ondersteuningsfonds is bedoeld voor mensen in nood. En niet voor dekking van andere doelen.

Lees ons advies aan de wethouder hier.

 

Op kerstavond mocht ik in De Ark in Reeuwijk een korte toelichting op de collecte voor de Stichting Puree geven. De tekst van mijn boodschap vindt u hier.

 

Op 6 november 2019 is de wethouder op ons verzoek aangeschoven bij onze vergadering. Dat is niet ongebruikelijk maar deze keer hebben we vooraf een brief gestuurd met enkele kritische vragen. We hebben als cliëntenraad Participatiewet het gevoel dat er meer zou kunnen gebeuren met onze adviezen en reacties. We maken ons zorgen over de toekomst van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We signaleren dat al jaren, maar er gebeurt weinig. Mensen die via een garantiebaan aan het werk komen, hebben vaak geen passende cao. Dat geeft onzekerheid, juist bij een kwetsbare groep die belang heeft bij inkomenszekerheid. Wethouder Inge Nieuwenhuizen erkent dat er nog veel niet goed gaat. Ferm Werk is altijd op zoek naar de goede aanpak. De wethouder heeft ons toegezegd dat we betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleid Basis Arbeidsmarkt van Ferm Werk.

Verder hebben we geconstateerd dat we als Puree te veel in een ‘reageerstand’ staan. We reageren op kwartaalrapportages, geven daar advies bij, maar dat is eigenlijk te laat. De wethouder heeft ons daarop voorgesteld dat we eerder bij beleidsontwikkelingen worden betrokken. Aan de ‘voorkant’ en niet aan de ‘achterkant’. Die handschoen pakken we graag op.

 

Vanaf 2015 zijn jongeren die een arbeidsbeperking hebben, maar nog wel over enige arbeidscapaciteit beschikken, aangewezen op de Participatiewet. Tussen de Wajong en de Participatiewet zitten belangrijke verschillen. De verschillen in uitvoering en wetgeving leveren heel verschillende uitkomsten op. Voor de betreffende cliënten is het niet altijd overzichtelijk. Er zijn vele wijzingen in de Wajong-wet en nu is er dan ook nog de Participatiewet.

Het is allemaal heel ingewikkeld, vooral als er sprake is van meerdere gezinsleden met een beperking, waarvan een deel in de Wajong zit en een deel in de Participatiewet. In de huidige Participatiewet kan een werknemer die met een Loonkosten Subsidie aan het werk is, aanspraak maken op een jobcoach. Dat is zelfs een wettelijk recht!

Helaas wordt jobcoaching onvoldoende door Ferm Werk verstrekt. Het zit hem dus niet in het feit dat er aanspraak op ondersteuning kan worden gemaakt, maar vooral in de financiën of competenties van de Gemeente om voldoende ondersteuning toe te kennen. Wij geven als Puree de Gemeente in overweging bij de toekenning van een jobcoach de systematiek van UWV toe te passen voor een urentoekenning. Niet iedereen heeft een gekwalificeerde jobcoach nodig. Ook andere vormen van begeleiding kunnen adequaat zijn. Maatwerk is hier het sleutelwoord, maar daar zit ook meteen de zorg van Puree. De jobcoach is een professional met een bijbehorende opleiding, toezicht en nalevingssystematiek van beroepsregels. Op deze manier worden wellicht de belangen van deze doelgroep nog beter beschermd.

 

Op onze jaarlijkse cursusactiviteit zijn we deze keer bijgepraat door Marieke Apperloo en Natascha Kamta over het vluchtelingenwerk in Bodegraven-Reeuwijk. Hoe verloopt een asielprocedure? Wanneer mag een vluchteling blijven, hoe lang mag hij blijven? Wat zijn verplichtingen, zoals inburgering en integratie? Hoe vindt de begeleiding van vluchtelingen door de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk plaats? Wat is de taakstelling voor onze gemeente? De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk spelen in het hele traject een belangrijke rol. Zoals op meer gebieden wordt de rol van de gemeenten groter als het over de opvang van vluchtelingen gaat. De taakstelling voor onze gemeente wordt weliswaar kleiner door het afnemen van het aantal statushouders, de financiële verplichtingen zoals de invoering van versneld burgerschap wordt wel groter.

De presentatie, die u hier vindt, gaf aanleiding tot een goede discussie over de rol van Puree en Ferm Werk.

 

Puree heeft bij het college aandacht gevraagd voor de voorgenomen vereenvoudiging van de beslagvrije voet. We ondersteunen de oproep van de staatssecretaris aan gemeenten om niet te wachten met de formele invoering van deze wet, maar nu al deze wet in het gemeentelijk beleid op te nemen zodat ook bijstandsgerechtigden die nog schulden moeten afbetalen recht hebben op een besteedbaar inkomen waarvan te leven valt.

Het advies kunt u hier lezen.

 

Deze doelgroep komt sinds 2015 zelfs moeilijker aan een baan, weet die minder lang vast te houden en heeft vaker een uitkering. Daarmee is met de Participatiewet tot nu toe het tegenovergestelde bereikt van hetgeen dat de bedoeling was. Lees het hele artikel hier.

 

Per 1 januari 2015 is de instroom naar de sociale werkvoorziening stopgezet. Het beleid is er op gericht mensen met een beperking in de reguliere arbeidsmarkt te laten instromen. Hoe goed de intentie ook is, in de praktijk komt er weinig van terecht. Zowel de groei van garantiebanen als ‘nieuw beschut werk’ blijft achter bij de verwachtingen. Puree is van mening dat de Sociale werkvoorziening in een behoefte voorzag en nog steeds kan voorzien. Daarom steunen we de petitie die op 11 september 2018 aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid wordt aangeboden.

U kunt de petitie hier vinden en steunen.

 

Bent u onder behandeling of in behandeling geweest bij een instelling voor GGZ en wilt u graag aan het werk of uw werk behouden? Dan kunt u begeleiding krijgen vanuit de methode IPS. Deze Individuele Plaatsing en Steun helpt u met het vinden van geschikt werk.
U kunt met deze IPS, op grond van uw psychische aandoening, ondersteund worden op de werkplek door een vaste begeleider. De komende vijf jaar heeft het UWV 20 miljoen euro gereserveerd voor de financiering van deze IPS trajecten.

Nadere info bij uw GGZ instelling of bel of mail ons op: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Puree wil heel graag dat maatschappelijke partijen zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om de tafel gaan zitten over het plan voor loondispensatie. Het huidige plan heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan rond de regeling Loondispensatie strijdig met mensenrechten, zo stellen diverse organisaties.

Dringende oproep
Puree ondersteunt de oproep aan de staatssecretaris om nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Het huidige voorstel rond loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet en onbegrip. Mensen met een arbeidsbeperking leven met grote onzekerheid. Ook bij de fracties in de Tweede Kamer is inmiddels een toenemende twijfel waar te nemen.

Volwaardig
Puree hoopt dat het gesprek met de staatssecretaris constructief zal zijn, een gesprek waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet. Dan kan er vervolgens een goede regeling komen, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn. Al in april jl. beloofde de staatssecretaris om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het kabinetsvoornemen.
Helaas wachten we nog steeds.

 

Loonkostensubsidie afschaffen en loondispensatie invoeren, verschuift het bureaucratische probleem van werkgevers naar de vaak kwetsbare werknemers.
Dat meer mensen met loondispensatie aan het werk zouden komen, is nergens op gebaseerd.
De claim dat werken voor iedereen lonend is, gaat maar voor een beperkte groep op.
Daarbij moet het niet zo zijn dat degene die aan het werk gaat dan ook nog eens bedolven wordt onder bureaucratische lasten.
Werk moet echt lonen: als er sprake is van een bonus of overwerk dan moet dat niet gekort worden op een uitkering.
Bovendien moet deze aanvulling op het loon “de loondispensatie” niet gezien worden als uitkering waardoor geen pensioenrechten of socialeverzekeringsrechten worden opgebouwd.
Dit laatste is helaas wel het geval bij de nieuw in te voeren maatregel inzake loondispensatie.

 

Het bedrag dat gemeenten gezamenlijk toeleggen op een wettelijke taken in het sociaal domein die zij namens het rijk uitvoeren stijgt opnieuw. Onze gemeente heeft 1.8 miljoen tekort op het sociaal domein en niet alleen de verantwoordelijk wethouder (BBR) heeft een probleem, maar wij allen als inwoners van B-R. De provincie heeft onze gemeente op de vingers getikt omdat deze schattingen niet goed in de begroting terecht zijn gekomen.

Inschatten rond de te maken kosten op het sociaal domein is niet eenvoudig. Te optimistische inschattingen van het Rijk leiden ertoe dat gemeenten uit eigen zak de tekorten moeten aanvullen, want uitkeringen moeten worden betaald. Meer dan 80 procent van de Gemeenten worden er zo toe gedwongen om ergens anders geld vandaan te halen. Zo dreigen er nu nog meer bezuinigingen op de ouderenzorg, nog langere wachtlijsten voor “Jeugdzorg”, wellicht minder subsidie voor de bibliotheek en of sportclubs of het uitstellen van vernieuwingsprojecten. Alle inwoners hebben dus last van deze overschrijdingen en de tekorten op het bijstandsbudget binnen het sociaal termijn. Gemeenten riepen het kabinet onlangs op om de bijstandsfinanciering beter te regelen en financiële tekorten op de uitvoering te repareren. Het tekort van 270 miljoen euro op het macrobudget vinden de Gemeenten onacceptabel en Puree sluit zich hierbij aan.

Het ministerie van SZW wees ons erop dat het macro budget eerdaags zal worden opgehoogd.
De systematiek achter de bijstandsuitgaven werkt volgens het kabinet op de lange termijn goed.
Gemeenten met tekorten op de uitkeringen kunnen een beroep doen op de vangnetregeling.
Deze vangnetregeling houdt in dat gemeenten met een tekort van 5 procent of meer kunnen aankloppen voor extra budget. “Extra” is hier echter betrekkelijk, omdat de bedragen in mindering worden gebracht op het macrobudget 2018. Wanneer de inschatting van het benodigde macrobudget niet realistischer wordt, starten gemeenten het jaar erop met een nog krapper budget voor de uitkeringen.
De VNG verwacht dat gemeenten 2018 met een tekort van 140 miljoen beginnen.
Tekorten stapelen zich op..met alle gevolgen vandien!

Ruud Boom (Puree)

 

De ChristenUnie lanceerde afgelopen donderdag 15 maart in aanwezigheid van Gert Jan Segers het Actieplan Waardig ouder worden. Een goed initiatief waarin aandacht wordt gevraagd voor onder meer eenzaamheid, dementie, huisvesting en mantelzorg. Het laatste punt van het actieplan is betaalbaar sporten en bewegen. Daar wil ik graag iets aan toevoegen. Waardig ouder worden heeft alles te maken met geld. Voldoende financiële ruimte om waardig te kunnen blijven leven is essentieel, hoeveel goede hulp ook geboden wordt. Veel ouderen hebben geen of onvoldoende pensioen opgebouwd waardoor ze na hun werkzame leven met minder geld moeten rondkomen, terwijl de lasten blijven stijgen. Soms komen ouderen daardoor ook op of zelfs onder de armoedegrens. In het Kernteam Armoede bepleit Puree met succes de financiële bijstand voor ouderen. We roepen de nieuwe raad dan ook op om ook dit aspect van waardig ouder worden niet uit het oog te verliezen.

Waardig ouder worden (foto 1) Waardig ouder worden (foto 2)
 

Mensen met een uitkering moeten vrijwilligerswerk kunnen verrichten, maar alleen als zij dat zelf willen.

Verplicht vrijwilligerswerk, is geen vrijwilligerswerk.

Daarnaast moeten de criteria worden aangepast bij welke organisaties vrijwilligerswerk verricht mag worden.
Dat stelt onze LCR (Landelijke Cliëntenraad) in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 14 februari 2018.

 

Al geruime tijd maakt Puree zich sterk voor beschut werk. Mensen met een indicatie beschut werk moeten ook beschut werk krijgen. Thuis zitten met een uitkering of onbetaalde dagbesteding lijkt ons niet in het belang van deze mensen. Omdat het college weinig werk wil maken van deze verplichting hebben we de staatssecretaris een brief gestuurd. Haar antwoord vindt u hier.

Wij vinden dat de gemeenteraad nu aan zet is. Geachte raadsleden: hou het college aan haar verplichtingen en stem niet in met experimenten die niet in het belang zijn van deze kwetsbare doelgroep!

 

Wederom mocht ik een korte toelichting geven bij de collecte voor de Stichting Puree. Deze keer over een nieuw aandachtsgebied naar aanleiding van een kop in het blad zorg en welzijn:
“Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.”


Artikel:

Verband jeugdzorg en bijstand staat vast

Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.

Het CPB analyseerde jongeren die 18 jaar zijn geworden in 2011. Drie jaar later blijkt 80% van de Wajongers uit de jeugdzorg te komen.
Vooral kinderen in het speciaal onderwijs blijken later gebruik te maken van sociale voorzieningen van gemeenten. Maar ook wordt uit het CPB-onderzoek duidelijk dat 90 procent van de jongeren die in de langdurige zorg zitten (voorheen AWBZ-zorg), een verleden in de jeugdzorg heeft. Vier op de tien jongeren in de bijstand heeft jeugdzorg gehad. Dat meldt het Centraal Planbureau.

Sociale voorzieningen

Gemeenten krijgen in het netwerk van sociale voorzieningen dus vaak met dezelfde personen te maken, maar dan op latere leeftijd. De aanbeveling is, aldus het Centraal Planbureau, dat gemeenten de overlap van jeugdzorg en andere sociale voorzieningen gebruiken om verbindingen in een vroeg stadium te leggen. Bijvoorbeeld door in de jeugdzorg al rekening te houden met het perspectief op werk om te vermijden dat jongeren snel in de bijstand komen.

Bron: Zorg & Welzijn, 13 juni 2016

 

ZELF AANMELDEN VOOR BESCHUT WERK

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Wie kan werken maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel! Sinds 1 januari 2017 kan iemand ook zelf aan het UWV vragen of hij/zij beschut kan werken.

Zelf melden
Mensen die denken dat ze alleen met veel begeleiding of grote aanpassingen kunnen werken, kunnen zich sinds dit jaar zelf bij UWV melden. UWV onderzoekt of een beschutte werkplek inderdaad nodig is. Vervolgens moeten gemeenten voor deze werkplekken zorgen. Veel informatie over wat Beschut werken is en hoe je je kunt aanmelden, is op de website beschut aan de bak te vinden.

Klik voor: de website Beschut aan de bak

 

Puree spant zich al enkele jaren in voor beschut werk en garantiebanen in onze gemeente. Onlangs is met hulp van de gemeenteraad plaatsing van één cliënt bij Promen in Gouda mogelijk gemaakt. Maar er zijn meer cliënten die een indicatie beschut werk hebben en die recht hebben op een werkplek. Een goede regeling voor deze doelgroep blijft echter helaas uit. Sterker nog, het college heeft in de kadernota 2018-2021 laten weten garantiebanen en beschut werk op te schorten. Daarom hebben we nu een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

De brief kunt u hier vinden.

 

Het is Puree via een motie in de gemeenteraad van 5 juli 2017 gelukt de plaatsing van een cliënt bij Promen (Gouda) voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft, vooral vanwege de kosten, niet veel op met beschut werk in een sociale werkvoorziening. Toch was het de uitgesproken wens van deze cliënt te gaan werken bij Promen. Ook Promen had een goed passend aanbod waar alle partijen tevreden over zijn. We sluiten niet op voorhand andere oplossingen voor mensen met een indicatie beschut werk uit. Maar we stellen de wensen van de cliënten voorop!

De motie kunt u hier vinden.

 

Steeds vaker raken jongeren verstrikt in schulden en langlopende leningen. Hoe kan je dit voorkomen? Is dit wel te voorkomen? Wat is nu slim en wat niet? Op maandag 26 juni organiseren de Rotary en de Zon, speciaal voor jongeren van 12 t/m 18 een interactieve infoavond waarbij al deze vragen aan bod zullen komen. Jouw hersenen zullen deze avond aan het werk gezet worden om ervoor te zorgen dat jij straks de goede keuzes maakt en niet in de schulden terecht komt.

Investeer een avondje tijd en je investeert goed! Aanmelden is wenselijk ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) maar niet noodzakelijk. We starten 26 juni om 19:30 uur in de Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

Gratis entree, dat heb je alvast verdiend!

 

De 1 mei-viering van de vakbond FNV staat in het teken van “echte banen”. De organisatie Doorbraak probeert al jarenlang mensen bij elkaar te brengen die juist geen, of amper een betaalde baan hebben, en die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. Met een apart blok bij de 1 mei viering willen we duidelijk maken dat er ook “echte” baanlozen en flexwerkers zijn die zichzelf organiseren en voor hun belangen strijden.

Wij zijn baanlozen en flexwerkers. Wij willen bestaanszekerheid, goed onderdak en een leefbaar inkomen. We willen met respect worden behandeld. We laten ons niet gek maken door het arbeidsethos dat ons van alle kanten wordt opgedrongen. We zijn het zat om ons suf te solliciteren naar banen die er toch niet zijn, en om met anderen te concurreren in de kapitalistische oorlog van allen tegen allen. Wij willen: hogere lonen en uitkeringen, vrije arbeidskeuze, arbeidsrechten, een einde aan de propaganda van het arbeidsethos, geen dwangarbeid, geen sancties, geen inlichtingenplicht, geen hetze en repressie tegen baanlozen, migranten en anderen aan de onderkant van de samenleving.

We lopen mee met de FNV-viering en hebben een aantal eigen sprekers en activiteiten. We roepen alle baanlozen en flexwerkers op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen!

De volledige aankondiging met praktische informatie is hier te vinden: http://www.doorbraak.eu/1-mei-amsterdam-blok-baanlozen-en-flexwerkers-tijdens-1-mei-demonstratie-fnv/

Hopelijk tot op 1 mei!

Bron website: www.doorbraak.eu

 

Ferm Werk biedt in dit heldere overzicht een wegwijzer waar extra’s te vinden zijn voor mensen met een laag inkomen. Maak er gebruik van!

 

Vandaag, zondag 22 januari 2017, mocht ik een praatje houden bij de collecte voor Puree in de mooie Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk. Tijdens de oecumene dienst werd ingegaan op de eenheid van de christelijke kerk 500 jaar na Maarten Luther. In deze week van eenheid wordt gezocht naar verzoening, verbinding en eenheid. Voor mij als voorzitter van Puree inspirerend.

Ook wij proberen mensen, organisaties en overheden met elkaar te verzoenen en verbinden in het belang van de mensen die van een uitkering afhankelijk zijn. Puree is deze oecumenische dienst dan ook zeer dankbaar voor hun gulle gaven waarmee we ons werk kunnen voortzetten.

Petrus en Pauluskerk Reeuwijk
 

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunnen mensen zelf een advies beschut werk bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aanvragen. Voorheen kon alleen de gemeente een advies bij UWV aanvragen. Op het moment dat een persoon een positief advies beschut werk van UWV ontvangt, is de gemeente verplicht, onder bepaalde voorwaarden, deze persoon een beschut werkplek te bieden.

Meer weten? Kijk hier.

 

Ook dit jaar heeft de stichting Puree weer 50 kerstpakketten verzorgd en verdeeld onder de mensen die een extra attentie in deze dagen goed kunnen gebruiken.

We willen alle leveranciers hartelijk danken voor de geleverde goederen en de sponsors die met hun giften deze actie elk jaar weer mogelijk maken. We willen ook de organisaties die de verdere verspreiding organiseren ook hartelijk bedanken voor hun medewerking. Voor een deel van de Bodegraafse cliënten werden de kerstpakketten met veel genoegen in ontvangst genomen door Suzanne Strietman van de Stichting Kwadraad.

We willen langs deze weg ook al onze cliënten, mensen met een bijstandsuitkering en ook alle anderen die met (soms heel) weinig geld moeten rondkomen plezierige kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Hierbij spreken we de hoop uit dat de economische groei ook bij onze doelgroep tot meer financiële armslag mag leiden.

Met vriendelijk groet,

Jan Bouwens

Kerstpakketten actie 2016
 

Ferm Werk biedt in samenwerking met zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ een collectieve zorgverzekering aan. Een goede zorgverzekering is belangrijk. De inkomensgrens voor deelname is 140% van de bijstandsnorm die hoort bij de gezinssituatie. Beide zorgverzekeraars bieden keuze uit meerdere aanvullende pakketten. De collectieve zorgverzekering van Ferm Werk biedt vergoeding voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdragen voor de WMO en Wlz. Ook het verplicht eigen risico kan worden meeverzekerd. VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen, ook mensen met een minder goede gezondheid.

Meer weten? Kijk hier.

 

De vier Ferm Werk gemeenten hebben besloten om beschut werk in te zetten volgens de geadviseerde formule: drie WSW’er eruit, één beschut werkplek erbij. Hiervoor zijn in de begroting middelen opgenomen. Wij hebben veel bezwaren tegen deze aanpak. Het wekt de indruk dat hier vooral de financiën tellen en niet de daadwerkelijke behoefte aan beschut werk.

We staan dan ook achter een uitspraak van de Landelijke cliëntenraad: “Kunnen werken, maar alléén als dat beschut werken is. Verplichtingen krijgen om aan het werk te komen en een lagere uitkering ontvangen als prikkel. Maar nog altijd niet aan het werk komen, omdat gemeenten geen beschut werken hoeven aan te bieden. Dat is de Kafkiaanse situatie waar veel mensen zich in bevinden sinds de komst van de Participatiewet. De enige oplossing is dat gemeenten verplicht worden beschut werken aan te bieden. Dan kan deze groep mensen ook meedraaien, een normaal loon ontvangen én een pensioen opbouwen”. Lees verder op: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Gemeenten-moeten-beschut-werken-verplicht-aanbieden.

De LCR heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over dit onderwerp. De brief vindt u hier.

 

Op verzoek van de gemeente heeft Puree gekeken naar de derde kwartaalrapportage sociaal domein. We constateren dat het aantal mensen met een uitkering nog steeds stijgt ondanks het feit dat ook veel mensen uitstromen uit de bijstand. We vragen aandacht voor garantiebanen en voor beschut werk voor mensen die geen kans maken op een reguliere betaalde baan.

Lees ons volledige advies hier.

 

We wijzen u als Stichting Puree graag op de eerste jaarlijkse bijeenkomst rondom de aanpak van armoede in onze gemeente. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 24 november 2016 Aanvang 20:00 uur in het Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1 Nieuwerbrug. Het thema van dit jaar is ‘Verborgen Armoede, herken de signalen’. Hoe herken je de signalen van (verborgen) armoede? En op welke manier kunnen we inwoners met armoede zo goed mogelijk bijstaan?

De uitnodiging en nadere informatie vindt u hier.

 

In het Huis van Alles worden bootcamp lessen gegeven. De les wordt gegeven door de Buurtsportcoaches Bodegraven-Reeuwijk en is bedoeld voor mensen met beperkte financiële mogelijkheden. De Buurtsportcoaches streven ernaar dat alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de mogelijkheid hebben om te bewegen. Dit jaar zullen er bij het Huis van Alles nog twee lessen worden gegeven.

Belangstelling? Mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bel 06-52331036.

Buurtsportcoaches
 

Het komt soms voor dat bijstandsgerechtigden ons anoniem informeren over misstanden. We kunnen ons indenken dat daar reden voor is. Het probleem met deze meldingen is dat we, hoe graag we dat ook zouden willen, er weinig mee kunnen doen. We kunnen de situatie niet uitzoeken, nagaan of er sprake is van een misverstand, van het niet juist begrijpen van de regels of dat er werkelijk iets aan de hand is wat rechtgezet moet worden. Geen uitkeringssituatie is hetzelfde en uit een individuele klacht kunnen we als Puree niet zonder meer concluderen dat er structureel iets mis is. Daarom doe ik een oproep aan iedereen die afhankelijk is van bijstand of tijdelijke inkomensondersteuning: als u klachten heeft, neem ons in vertrouwen. Puree is een onafhankelijke stichting en uw informatie en persoonlijke gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan Ferm Werk, de gemeente of andere organisaties tenzij u daar persoonlijk mee instemt. Wij zijn er om u te helpen. Dat kan alleen als u uw ervaringen met ons wilt delen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stukje? Bel of mail. De contactgegevens vindt u op deze site.

 

Aan de commissie Samenleving van 17 november 2016 worden de wijzigingen in de verordeningen voorgelegd zoals Ferm Werk die voorstelt. De agenda en alle stukken voor de vergadering kun je vinden op: http://bodegraven-reeuwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=48665

Stichting Puree heeft een advies uitgebracht over deze wijzigingen. Het advies kun je hier lezen. De verordeningen zijn belangrijk omdat ze de aanpak en werkwijze van Ferm Werk beschrijven. Heeft u ervaringen met Ferm Werk die u met ons wilt delen? Graag! Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Onder deze kop plaatste de Kijk op Bodegraven 26 oktober 2016 een artikel over onze stichting naar aanleiding van haar 20 jarig jubileum.

Meer lezen? Kijk hier

 

Er zijn nieuwe mogelijkheden om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking duurzaam aan de slag te helpen, zoals garantiebanen en beschut werk. Op 22 september 2016 organiseerde Stichting Puree naar aanleiding van haar 4e jubileum hierover een mini symposium. Namens Puree fungeerde Jan Bouwens als gastheer van de bijeenkomst. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderwijs maar ook werkzoekenden en lokale werkgevers namen hieraan deel.

Else Roetering van de landelijke Cliëntenraad gaf een toelichting op de bestaande en in voorbereiding zijnde regelgeving rondom beschut werk. Arnauld van Vliet, boomkweker uit Boskoop, vertelde op inspirerende wijze over zijn uiterst positieve ervaringen met jongeren uit de Wajong. Ook ging hij in op enkele knelpunten bij het tewerkstellen van mensen met een beperking: de administratieve belasting voor de werkgever en het ontbreken van continuïteit in de hoogte van de diverse subsidies. Ronald van Drogenbroek van Ferm Werk vertelde hoe Ferm Werk deze gesubsidieerde werkplekken ook in Bodegraven-Reeuwijk gaat realiseren. Hij sprak de verwachting uit dat de voorgenomen invoering van de zogenaamde praktijkroute, die het mogelijk maakt om iemands loonwaarde eenvoudig op de werkvloer te bepalen, een belangrijke vereenvoudiging van de bureaucratische rompslomp zal opleveren. Wethouder Martien Kromwijk betreurde dat onze gemeente van het rijk minder geld ontvangt voor het aan de slag helpen van mensen. Maar ook met de hierdoor beperkte mogelijkheden zag hij veel moois ontstaan via het dorpsgericht bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden. Verschillende aanwezigen legden hun problemen voor aan de inleiders.

Na afloop van het symposium werden onder het genot van een drankje met hen vervolgafspraken gemaakt die gericht zijn om te gaan werken aan oplossingen.

Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 1) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 2) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 3) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 4) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 5) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 6) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 7) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 8)