Het bedrag dat gemeenten gezamenlijk toeleggen op een wettelijke taken in het sociaal domein die zij namens het rijk uitvoeren stijgt opnieuw. Onze gemeente heeft 1.8 miljoen tekort op het sociaal domein en niet alleen de verantwoordelijk wethouder (BBR) heeft een probleem, maar wij allen als inwoners van B-R. De provincie heeft onze gemeente op de vingers getikt omdat deze schattingen niet goed in de begroting terecht zijn gekomen.

Inschatten rond de te maken kosten op het sociaal domein is niet eenvoudig. Te optimistische inschattingen van het Rijk leiden ertoe dat gemeenten uit eigen zak de tekorten moeten aanvullen, want uitkeringen moeten worden betaald. Meer dan 80 procent van de Gemeenten worden er zo toe gedwongen om ergens anders geld vandaan te halen. Zo dreigen er nu nog meer bezuinigingen op de ouderenzorg, nog langere wachtlijsten voor “Jeugdzorg”, wellicht minder subsidie voor de bibliotheek en of sportclubs of het uitstellen van vernieuwingsprojecten. Alle inwoners hebben dus last van deze overschrijdingen en de tekorten op het bijstandsbudget binnen het sociaal termijn. Gemeenten riepen het kabinet onlangs op om de bijstandsfinanciering beter te regelen en financiële tekorten op de uitvoering te repareren. Het tekort van 270 miljoen euro op het macrobudget vinden de Gemeenten onacceptabel en Puree sluit zich hierbij aan.

Het ministerie van SZW wees ons erop dat het macro budget eerdaags zal worden opgehoogd.
De systematiek achter de bijstandsuitgaven werkt volgens het kabinet op de lange termijn goed.
Gemeenten met tekorten op de uitkeringen kunnen een beroep doen op de vangnetregeling.
Deze vangnetregeling houdt in dat gemeenten met een tekort van 5 procent of meer kunnen aankloppen voor extra budget. “Extra” is hier echter betrekkelijk, omdat de bedragen in mindering worden gebracht op het macrobudget 2018. Wanneer de inschatting van het benodigde macrobudget niet realistischer wordt, starten gemeenten het jaar erop met een nog krapper budget voor de uitkeringen.
De VNG verwacht dat gemeenten 2018 met een tekort van 140 miljoen beginnen.
Tekorten stapelen zich op..met alle gevolgen vandien!

Ruud Boom (Puree)