Klik op het logo om naar de bijbehorende website te gaan.

Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie Heeft u problemen met uw financiële administratie? VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie) helpt u overzicht te houden om zo te voorkomen dat u schulden krijgt. Bekijk de website (klik op het logo) voor meer informatie.
Legal2People Stichting PUREE werkt samen met Legal2People, een klein juridisch kantoor in Den Haag dat zich heeft gespecialiseerd in juridische hulp aan mensen die problemen ondervinden met hun bijstand of WMO aanvraag.
Stichting CliëntenPerspectief Stichting CliëntenPerspectief (CliP) versterkt het zelfbewustzijn en bevordert deskundigheid van lokale groepen van belangenbehartigers, cliëntenraden en overige beleidsbeïnvloeders in de sociale zekerheid via trainingen en projecten. Dit doet CliP om de positie van mensen met minimuminkomens te verbeteren en participatie vanuit hun eigen mogelijkheden en kracht te bevorderen.
SPOC Zuid-Holland De Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland (SPOC-ZH) heeft als overkoepelende organisatie de doelstelling als overlegorgaan te functioneren voor alle Cliëntenraden in de provincie Zuid-Holland. Door 4 maal per jaar in overleg te treden met de diverse cliëntenraden, wil de SPOC-ZH de uitwisseling tussen en de werking van de raden ondersteunen, stimuleren, bevorderen en organiseert het bestuur 4 themadagen over actuele onderwerpen.
Landelijke Cliëntenraad De Landelijke Cliëntenraad is een overlegorgaan voor cliëntenorganisaties en cliëntenraden die (representatief) bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.
Nieuwsbrieven gemeente Bodegraven-Reeuwijk Een link naar de nieuwsbrieven van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waaronder de nieuwsbrieven van de afdeling Werk & Inkomen.
de Sociale Alliantie De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema’s. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.
Zorgwijzer In Nederland kent men een sociaal zekerheidsstelsel. Dit publieke stelsel wordt gebruikt om personen of gezinnen, die vanwege bepaalde omstandigheden in financiële problemen komen, te helpen. Het gaat hier om mensen die tijdelijk (of blijvend) geen of onvoldoende inkomen ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensioen. Verder zijn er binnen het stelsel andere ondersteunende regelingen, zoals zorg en begeleiding in geval van ziekte, een beperking of arbeidsongeschiktheid.

Kortom, het sociale stelsel in Nederland zorgt voor passende (financiële) ondersteuning wanneer de persoonlijke- of gezinssituatie daarom vraagt. Sociale zekerheid in Nederland is gebaseerd op solidariteit en samenhorigheid: er wordt collectief gezorgd voor alle Nederlanders. Mensen met een hoog inkomen dragen meer bij aan het stelsel dan mensen met een laag inkomen. Lees hier belangrijke informatie over sociale zekerheid in Nederland.
Voedselbank Gouda De voedselbank Gouda wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de armoede in Gouda en omgeving door het uitdelen van voedsel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. Gezien onze werkwijze leveren we daarmee ook een bijdrage aan de vermindering van de verspilling in Nederland, want een groot deel het voedsel dat wordt uitgedeeld zou anders worden weggegooid.
Fonds van Stein Het Fonds van Stein is een particuliere stichting die financiële hulp kan geven aan inwoners van de gemeente Reeuwijk in een acute noodsituatie. Om voor een uitkering uit het fonds in aanmerking te komen, is uw noodsituatie van dien aard dat u geen of niet genoeg ondersteuning kunt krijgen uit andere overheidsregelingen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Werk & Bijstand (WWB).
Arme Kant van Nederland / EVA De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken.
Humanitas Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 600 projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.
Leergeld Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Zendingswinkel Bodegraven Al meer dan 25 jaar kunt u tweedehands artikelen kopen in de Zendingswinkel van de Gezamenlijke Zendingscommissie van de Hervormde Kerk. De winkel is gevestigd in Spoorstraat 16, ingang poort tussen nummer 16 en 18. Ook kunt u hier spullen brengen die voor u overbodig zijn, maar die wij nog kunnen verkopen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de zending.

De openingstijden zijn:
Iedere vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor het ophalen van grote spullen kunt u contact opnemen met:
Dhr. Burger, tel. 0172-850246 of Dhr. van der Akker, tel. 0172-618361.
Kringloopwinkel De Kring in Reeuwijk Op 19 december 1994 hebben drie vrijwilligers de stichting kringloopwinkel "De Kring" opgericht, begonnen in een kleine, oude garage en na vier jaar verhuisd naar onze huidige locatie. Onze winkel is een stichting zonder winstoogmerk, die zich tot doel heeft gesteld het hergebruik van goederen te stimuleren, waardoor de afvalberg vermindert en het milieu minder wordt belast.
Kringloopwinkel Bodegraven Door te kiezen voor tweedehands meubels, kleding of andere spullen, doet u niet alleen uw portemonnee, maar ook het milieu een groot plezier. Deze spullen komen niet in de verbrandingsoven terecht en dat scheelt veel schadelijke uitstoot van CO2.
Bovendien voorkomt hergebruik onnodige productie van nieuwe goederen.
De Kringloopwinkel Bodegraven helpt mensen zich te ontwikkelen via re-integratie of werk-leer trajecten. Voor hen is werk een weg naar een gewaardeerde plek in de samenleving.
De Ruilwinkel De Ruilwinkel - Waar ruilen kansen creëert.

In De Ruilwinkel in Alphen a/d Rijn kunt u de spullen die u thuis niet meer gebruikt inleveren en hier nieuwe spullen voor meenemen. Zo simpel werkt het! Naast het ruilen bent u ook van harte welkom om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken.
Stichting ZOB De stichting Zorg Om Boer en tuinder (ZOB) ondersteunt gratis boeren en tuinders en hun gezinsleden die hun bedrijf (gedeeltelijk) willen of moeten beëindigen. Veel vragen, samen zoeken naar antwoorden. Naast een luisterend oor voor emotionele en sociale aspecten richt de ondersteuning zich ook op het heroriënteringproces en het zoeken naar een nieuwe toekomst.
Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk De Protestantse Gemeente de Ark te Reeuwijk (voorheen de federatieve Samen op Weg-gemeente Reeuwijk), bestaat sinds 1 februari 2009 en is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk Reeuwijk (gesticht in 1887) en de Hervormde Bruggemeente (ontstaan in de jaren ’70 van de vorige eeuw).
Hebbes! Kinderkleding Zoekt u voor uw kind(eren) leuke, nette en vooral betaalbare 2e hands en nieuwe kleding? Kijk dan eens bij Hebbes! Kinderkleding.
 
 

Social media

Banner